กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารการศึกษาแห่งอนาคต

A new paradigm for future education administration

Authors

  • นิลวรรณ วัฒนา
  • มัทนา วังถนอมศักดิ์

Keywords:

กระบวนทัศน์, การบริหารการศึกษา,วิธีการเชิงระบบ, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

บทคัดย่อ               บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารการศึกษาแห่งอนาคต เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารการสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และโลกยุคดิจิทัล (Digital Era) ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาที่มีความก้าวหน้า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และเวลา สังคมต่างมีส่วนรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงเป็นเหตุผลให้กระบวนทัศน์การบริหารแบบเดิมมีการปรับเปลี่ยน และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ มีส่วนร่วมในการเป็นผู้พัฒนานโยบายมากขึ้น ยอมรับและให้ความสำคัญกับความขัดแย้ง (conflict) ถือว่าเป็นธรรมชาติและสิ่งจำเป็น เน้นการมีส่วนร่วม (Participation) ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ตลอดจนแผนงานโครงการ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมร่วม (Shared  Culture) และสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะและความรู้ในเรื่องของระบบสารสนเทศ (Information System) เพื่อการบริหารและการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจัดการในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต Abstract            This article aims to present a new paradigm in education administration of the future. To propose guidelines for managing educational institutions in order to drive the educational institution's mission towards the goal of developing the quality of students to have the rnecessary skills for living in the 21st century as a result of the COVID-19 outbreak situation. And the Digital Era, which is  era of rapid change. Progressive education Learning can happen at any place and time. Different societies are aware of it. And participate in the management of educational institutions This is the reason why the traditional management paradigm has been changed. And have flexibility in carrying out missions that focuses on results rather than processes Educatiornal institution administrators must change the paradigm. Participate more in policy development. Accept and value conflict as natural and necessary. Focus on participation (Participation) in determining the vision, mission, aims and plans of the project. that will lead to practice In order to promote shared culture and support educational management technology that has high

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-02-22