การประเมินความต้องการจำเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

NEEDS ASSESSMENT FOR STRATEGIC PLANNING OF EDUCATIONAL INTITUTIONS EDUCATIONAL, UNDER PHICHIT PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2

Authors

  • ทินกร พูลพุฒ

Keywords:

การประเมินความต้องการจำเป็น, การวางแผนกลยุทธ์

Abstract

บทคัดย่อ               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 2)จัดลำดับความต้องการจำเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา 3) เพื่อเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จำนวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอคล้องของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่เป็นจริงมีค่าเท่ากับ 0.919 และค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าเท่ากับ 0.993 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็น (PNI Modified) และค่าสถิติ t-test (Independent)             ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพที่เป็นจริงในการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 3.95) ส่วนสภาพที่ควรจะเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 4.45) 2) ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการวางแผน กลยุทธ์ทางการศึกษา ปรากฏดังนี้ อันดับ 1 คือ การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา (0.79) อันดับ 2 การกำหนดสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา(0.54) อันดับ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (0.45) อันดับ 4 การกำหนดแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (0.43) และอันดับ 5 การกำหนดสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (0.33) ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    Abstract             The objectives of this research were to 1) Study the actual and supposed conditions in educational strategic planning of schools under the Phichit Primary Educational Service Area Office Office 2 2) Prioritize the needs necessary for planning educational strategies. 3) To compare the actual situation and the situation that should be in the educational strategic planning of the schools under the Office of Phichit Primary Educational Service Area 2. The sample used in the research was school administrators.The sample used in the research was school administrators The samples were 297 school teachers and educational personnel under Phichit Primary Education Service Area Office 2, using stratified random sampling and proportional sampling. The tool used in this research was a questionnaire with a 5-level The correlation of the questionnaire was between 0.80 -1.00.  Estimation scale with a confidence value of actual condition equal to 0.919 and a confidence value of expected condition equal to 0.993 Data were analyzed using mean values. standard deviation and index values ​​sorted by need (PNI Modified)             The research findings were as follows: 1) the actual situation in educational strategic planning; at a high level (  = 3.95). As for the condition that should be used in educational strategic planning at a high level (  = 4.45). 2) The results of prioritizing needs for educational strategic planning were as follows: The first rank was the conversion of the strategic plan into practice in educational institutions (0.79), the second defining the essence of the educational institution's strategic plan (0.54), the third rank, the analysis of the educational institution environment (0.45), setting guidelines and measures in Driving policies into practice (0.43) Defining problems and needs in educational management of educational institutions (0.33) 3) The results of comparing the actual conditions and the conditions that should be used in the educational strategic planning of schools under the Office of Phichit Primary Educational Service Area Office 2 found that there were statistically significant differences that level 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-02-22