การมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัด สังกัดกรุงเทพมหานคร

Authors

  • นุชา สระสม
  • นพดล เจนอักษร
  • มัทนา วังถนอมศักดิ์
  • ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทราบการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อทราบผลของการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ การเลือกกรณีศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ตามสภาพจริง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบความเที่ยง วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 5 ขั้นตอน 1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและดำเนินการ 4) การได้รับประโยชน์ร่วมกัน 5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 2. ผลของการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ดังนี้          1) ด้านนักเรียน 2) ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ                      4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน”   Abstract The purposes of this research were to identify : 1) the “ Ban WatRongrean” Participational management model of Buddhist monastic school under The Bangkok Metropolitan Administration, 2) the outcomes of “Ban WatRongrean” Participational management model of Buddhist monastic school under The Bangkok Metropolitan Administration.The instruments for collecting the data were unstructured interview form and opinionnaires, The research finding were as follows : 1. The participation of “Ban WatRongrean” Participational management model of Buddhist monastic school under The Bangkok Metropolitan Administration consisted 5 steps1) BrainstormingParticipationand Decision-making 2) Planning Participation 3) Implementation 4) MutualBenefitParticipationand 5) Evaluation 2. The outcomes of“BanWatRongrean” Participational management model of Buddhistmonastic school under The Bangkok Metropolitan Administration were to pass the Educational standard of school under The Bangkok Metropolitan Administration, 1) Student 2) method and human resources development 3) learning societyand 4) Identity   Keyword: The “Ban Wat Rongrean” Participationa lmanagement

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads