Archives


2553

Vol 5, No 1 (2553): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เมษายน 2553 - กันยายน 2553

วัตถุประสงค์ :: 
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ละนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

Vol 4, No 2 (2553): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2553

วัตถุประสงค์ :: 
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ละนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
2550

Vol 1, No 2 (2550): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2550

วัตถุประสงค์ :: 
1.เ พื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ละนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ


    


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02649-5000 ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124
E-mail : somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว