บรรณศาสตร์ มศว

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

1. ส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนความรู้ใหม่ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างผู้สอน บรรณารักษ์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ

นโยบายการรับเรื่องเพื่อตีพิมพ์

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ อาจเป็นบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทความวิจัย และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

ขอบเขตของวารสาร

เนื้อหาของวารสารครอบคลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Vol 11, No 1: วารสารบรรณศาสตร์ มศว


Cover Page


------------   ข้อมูลการติดต่อ ------------------

กองบรรณาธิการวารสารบรรณศาสตร์ มศว  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 16307-8  โทรสาร 02-258-1428 อีเมล  jlisswu@swu.ac.th เว็บไซต์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis