บรรณศาสตร์ มศว

Aims:

1. To promote and distribute research paper and academic article including knowledge in information sciences and related subjects.

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนความรู้ใหม่ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. To be as the intimidate exchange of knowledge and opinion among instructor, librarian, student, and others.

เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างผู้สอน บรรณารักษ์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ

Publication submission:

The submitted paper should be scholarly article, review article, or research paper and never be published in any journal or in the process of publication.  The submitted paper will be reviewed by expert in related subjects and editorial consent.

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ อาจเป็นบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทความวิจัย และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Scope:

The content of the journal covers librarianship, information science, information technology and other related fields.

เนื้อหาของวารสารครอบคลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


Vol 11, No 2: วารสารบรรณศาสตร์ มศว


Cover Page


------------   Contact Information ------------------

Editorial Board

Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University

114 Sukhumvit 23 Road, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Tel. +66 2649 5000 ext. 16513, 16307 Fax. 662-258-1428

E-mail: jlisswu@swu.ac.th

URL:  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis