วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ผู้สนใจได้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ระดับชาติและนานาชาติ 2.เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3.เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มาตรฐานวารสาร 1. วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คนโดยผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง PDF
ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์(Piyarat Thampitak)

บทความวิชาการ

Studio TEACH กับการพัฒนานิสิตครูในศตวรรษที่ 21 (Studio TEACH for Pre-Service Teacher Development in the 21st Century) PDF
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์(Nutteerat Pheeraphan)

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี PDF
รมณธรณ์ นาเมือง(Ramonthon Namuang), ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (Thasuk Junprasert)
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช(Surachai Rungruangkullawanit), ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (Thasuk Junprasert)
การส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
กรรณิการ์ ศรีเกตุ(Kannika Sriket), ประศาสน์ นิยม (Prasat Niyom)
สถานการณ์ทางจิตสังคมที่มีผลต่อการสอนงานตามหลักการจัดการของหัวหน้างานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงของข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล PDF
ปรียานุช วิริยราชวัลลภ(Preeyanuch Wiriyarachawanlop), อังศินันท์ อินทรกําแหง (Ungsinun Intarakamhang)
ความโกรธในบริบทสถานควบคุม :มุมมองของคนใน (Anger in Correctional Context : An Insider’s View) PDF
จารุณี แซ่ตั้ง(Jarunee Saetang), ดุษฏี โยเหลา (Dusadee Yoelao), ลือชัย ศรีเงินยวง (Luechai Sringernyuang), สุรวุฒิ ปัดไธสง (Surawut Padthaisong)
การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่รับบริการครอบครัวบำบัดตามแนวคิด แซทเทียร์ : กรณีบุตรวัยรุ่นมีพฤติกรรมต่อต้าน PDF
สรรกมล กรนุ่ม(Sankamon Gornnum), พรทิพย์ วชิรดิลก(Porntip Wachiradilok)
รูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
ฆนธรส ไชยสุต(Khontaros Chaiyasut), ฤตินันท์ สมุทร์ทัย (Ruetinan Samuttai), สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (Somsak Phuvipadawat), น้ำผึ้ง (Nampueng) อินทะเนตร (Nampueng Intanate)
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี PDF
ภวิกา ภักษา(Phawika Paksa)
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาการบัญชี PDF
วรวิทย์ เลาหะเมทนี(Worawit Laohamethanee), พัชรินทร์ สารมาท (Patcharin Saramath), ภานุมาศ แสงประเสริฐ.(Phanumas Sangprasert )


Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600