วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ผู้สนใจได้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ระดับชาติและนานาชาติ 2.เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3.เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มาตรฐานวารสาร 1. วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คนโดยผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง PDF PDF
narisara Pungposob

บทความวิชาการ

การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ : กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ ในชีวิตการทำงาน PDF
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ(Thasuk Junprasert ), ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์(Nutthapong Thammaruksasit )

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์

การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นด้านการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร ในองค์กรภาครัฐ PDF
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (Thasuk Junprasert)
ผลของการใช้โปรแกรมการสอนทางกายภาพบำบัดตามรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพของ โรเชนสต๊อกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการออกกำลังกายของผู้ป่วยหลังผ่าตัด กระดูกสันหลัง แบบเชื่อมต่อกระดูกสันหลัง PDF
จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน(Chulalak Wong-on), อารี พันธ์มณี (Aree Phanmanee)
ปรากฏการณ์ แบบแผน และภาพจำลองทางความคิดของพฤติกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท PDF
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ(Chakkraphan Phetphum), ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน (Narongsak Noosorn), ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์(Piyarat Nimpitakpong), ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์(Sunsanee Mekrungrongwong)
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (Drugs Use Behavior among Transgender Users in Udornthani Province) PDF
อุมาพร เคนศิลา(Umaporn Kensila), มานพ คณะโต (Manop Kanato)
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของพระสงฆ์ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย PDF
ปัทมา สุพรรณกุล(Pattama Suphunnakul), วัชรี ศรีทอง(Watcharee Srithong)
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา (Public Mind Development among the Youths from a Buddhist Approach) PDF
ประทีป จินงี่ (Prateep Jinnge )
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ(Ethical Leadership: Development and Test of a Multilevel Scale) PDF
ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์(Piyarat Thampitak), นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล(Numchai Supparerkchaisakul), ยุทธนา ไชยจูกุล (Yutthana Chaijukul), Kanu Priya Mohan
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่าน สื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) PDF
ประทีป จินงี่ (Prateep Jinnge), ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร(Laddawan Kaseamnet), อุษา ศรีจินดารัตน์(Usa Srijindarat), วิไลลักษณ์ ลังกา(Wilailak Langka)
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการติดเกมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์(Chulalak Prachaney), พัชราภรณ์ เกษะประกร(Pacharaporn Kesaprakorn), ธนวุฒิ นัยโกวิท(Thanawut Naigowit), วัฒนา สุนทรธัย(Wathna Soonthorndhai)

รายงานวิจัย

ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล PDF
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Duchduen Bhanthumnavin)


Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600