วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ผู้สนใจได้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ระดับชาติและนานาชาติ 2.เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3.เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มาตรฐานวารสาร 1. วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คนโดยผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

Vol 23, No 1 (2560): มกราคม 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ

โทษประหารชีวิตในมุมมองเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ PDF
ชลาลัย (Chalalai) แต้ศิลปสาธิต (Taesilapasathit), พัฒนกิจ (Phatthanakit) ชอบทำกิจ (Chobthamkit) 225-238
ตัวแปรพหุระดับในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ Multilevel Constructs in Behavioral Science Research PDF
นำชัย (Numchai) ศุภฤกษ์ชัยสกุล (Supparerkchaisakul) 239-260

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์

กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระทำผิดคดีความรุนแรง PDF
เมธาสิทธิ์ (Metasit) มีสวยสินธุ์ (Meesuaisint), วีระเทพ (Wirathep) ปทุมเจริญวัฒนา (Pathumcharoenwattana), พรรณี (pannee) บุญประกอบ (Boonprakob) 1-20
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ในการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง และลดเจตคติการชื่นชอบหรือรังเกียจกลุ่ม ของวัยรุ่นตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
ชัญญา (Chanya) ลี้ศัตรูพ่าย (Leesattrupai), ชาญ (Charn) รัตนะพิสิฐ (Rattanapisit) 21-40
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของข้าราชการครู โดยมีสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นตัวแปรสื่อ และการเสริมสร้างพลังอำนาจในเชิงจิตวิทยาเป็นตัวแปรกำกับ PDF
ศิขริน (Sikharin) เลขาวิจิตร (Lekhavichitr), รัชนีวรรณ (Ratchaneewan) วนิชย์ถนอม (Wanichtanom) 55-70
การเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารที่มีผลต่อการที่ผู้รับสารรับรู้อารมณ์เศร้าของผู้ส่งสาร PDF
นภมน (Noppamon) สว่างวิบูลย์พงศ์ (Swangwiboonpong) 41-54
ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตอนต้นจังหวัดขอนแก่น PDF
สดใส (sodsai) ศรีสอาด (srisaad), ศิริภา (Siripa) คงศรี (Kongsri) 71-86
ปัจจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร PDF
พนมพร (phanomporn) เปี่ยมศิลธรรม (piamsiltham), ปิยดา (Piyada) สมบัติวัฒนา (Sombatwattana), อังศินันท์ (Ungsinun) อินทรกำแหง (Intarakhamhang) 205-224
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค PDF
อังศินันท์ (Ungsinun) อินทรกำแหง (Intarakamhang) 87-104
ปัจจัยด้านบุคคลสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษา จากกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับทุนทางสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ PDF
พลเทพ (Polthep) พูนพล (Poonpol) 105-122
การทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน: ประสิทธิภาพของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตัวแปรส่วนขยาย PDF
พัชรี (Patcharee) ดวงจันทร์ (Duangchan), ภิญญาพันธ์ (pinyapan) เพียซ้าย (Piasai) 123-146
แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย PDF
รุ่งนภา (Rungnapa) ตั้งจิตรเจริญกุล (Tangchitcharoenkhul), วิชุดา (Wichuda) กิจธรธรรม (Kijtorntham), สุรีพร (Sureeporn) อนุศาสนนันท์ (Anusasananan), พิกุล (Pikun) เอกวรางกูร (Ekwarangkoon), จันทร์เพ็ญ (Janpen) ตั้งจิตรเจริญกุล (Tangjitjaroenkun) 147-168
การศึกษาตัวแปรความผูกพันทางศาสนาและสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
ร่มตะวัน (Romtawan) กาลพัฒน์ (Kalapat), อังศินันท์ (Ungsinun) อุ่นฐิติวัฒน์ (Ounthitiwat) 187-204
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร PDF
ปาจรีย์ (Pajaree) ทรงเสรีย์ (Songseree), วิชุดา (wichuda) กิจธรธรรม (Kijtorntham) 169-186


Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600