วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ผู้สนใจได้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ระดับชาติและนานาชาติ 2.เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3.เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มาตรฐานวารสาร 1. วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คนโดยผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

Vol 21, No 2 (2558): Journal of Behavioral Science Vol.21 No.2 July 2015 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2558)

Table of Contents

บทบรรณาธิการ PDF
นริสรา (Narisara) พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop)

บทความวิชาการ

ประโยชน์สุขคืออะไร: มุมมองทางเศรษฐกิจและสังคม PDF
พิมพิมล (Pimpimon) แก้วมณี (Kaewmanee)

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์

การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ PDF
รณกร (Ronnakorn) สุวรรณกลาง (Suwanklang)
ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนาและปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง: กรณีศึกษา สถาบันราชานุกูล PDF
ขวัญวรัชญ์ (Kwunwarat) ชยาธรธนวัฒน์ (Chayathonthanawat)
อิทธิพลของปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยผ่านทางทุนพลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล PDF
กฤตติพัฒน์ (Krittipat) ชื่นพิทยาวุฒิ (Chuenphitthayavut)
การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะสำหรับบุคลากรสายงานประกันคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา PDF
กันยปริณ (Kanyaprin) ทองสามสี (Tongsamsi)
ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาล ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร PDF
สมหญิง (Somying) ลมูลพักตร์ (Lamounpuk)

Book Review

บทวิจารณ์หนังสือ “การวัดผลโดยนัยทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ” PDF
พรรณธิภา (Panthipa) เอี่ยมสิริปรีดา (Iamsiripreeda)


Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600