วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ผู้สนใจได้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ระดับชาติและนานาชาติ 2.เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3.เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มาตรฐานวารสาร 1. วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คนโดยผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

Vol 22, No 2 (2559): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE JULY 2016 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559)

Table of Contents

บทความวิชาการ

Interrupted Time Series Design: การประเมินประสิทธิผลของ Intervention สำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ PDF
กาญจนา ภัทราวิวัฒนน์ 1-16
วิถีสุขภาพที่ดีสำหรับป้องกันการเกิดมะเร็ง Healthy Lifestyle for Cancer Prevention PDF
อัศนี วันชัย

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์

ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในที่ทำงาน สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) PDF
นุรฟิตตรี เจ๊ะอาแว, รัตติกรณ์ จงวิศาล
การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของแรงจูงใจในการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: การทดสอบทฤษฎีการกำหนดตนเอง PDF
หัสดิน แก้ววิชิต
โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจ ที่ส่งผลต่อตัวแปรด้านประสิทธิผลขององค์การของพนักงานองค์การ ในอุตสาหกรรมการผลิต PDF
วิสุทธิ์ สีนวล, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ธรรมาธิปไตยของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน: ความหมาย องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้The Dhammadhipateyya of the Committee of the Family Development Community Center: Meaning, Component and Indicators PDF
จุรีพร ภิบาลจันทร์, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, สุกิจ ชัยมุสิก
การเตรียมพร้อมสู่การทำงานอาสาและการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย Readiness Preparation to Volunteer Working and Causal Relationship Model Development of Self- Wellness Manageme PDF
อังศินันท์ อินทรกำแหง
รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุของการเลือกใช้บริการบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเลือกใช้บริษัทThe Causal Company Choices of Stock Exchange Service Model Affecting to Performance of Companies Choices PDF
มณฑิกานต์ เอี่ยมโซ้, รัฐพล สันสน
การศึกษาอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทำงาน ที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณเจตคติและพฤติกรรมในการทำงาน ของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ PDF
นฤเบศร์ สายพรหม, ดุษฎี โยเหลา, รัตติกรณ์ จงวิศาล

Book Review

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง 30 ทักษะที่จำเป็นของนักวิจัยเชิงคุณภาพ Book Review “30 Essential Skills for the Qualitative Researcher” By John W. Creswell PDF
ศิวะพร ภู่พันธ์


Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600