วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ผู้สนใจได้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ระดับชาติและนานาชาติ 2.เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3.เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มาตรฐานวารสาร 1. วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คนโดยผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

Vol 20, No 2 (2557): Journal of Behavioral Science Research Vol.20 No.2 July 2014

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง PDF
Narisara Pungposop

บทความวิชาการ

คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง: แนวคิด การวัด และแนวทางการพัฒนา (Character Strengths: Concept, Measurement and Development Approach) PDF
ศรัณย์ พิมพ์ทอง (Saran Pimthong)
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างในงานวิจัยเชิงทดลอง (Applications of Structural Equation Modeling in Experimental Research) PDF
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (Numchai Supparerkchaisakul)

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์

ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในโรงพยาบาลเอกชน : การนิยามมโนทัศน์และพัฒนาเครื่องมือวัด PDF
เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา(Chalermrat Chantaradecha), นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล(Numchai Supparerkchaisakul), รัตติกรณ์ จงวิศาล(Rattigorn Jongwisan), ยุทธนา ไชยจูกุล(Yutthana Chaijukul)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา PDF
ดิษยุทธ์ บัวจูม(Disayuit Buajoom), อังศินันท์ อินทรกำแหง(Dr. Ungsinun Intarakamhang), พรรณี บุญประกอบ, สุภาพร ธนะชานันท์(Supaporn Thanachanan)
ผลของโครงสร้างเป้าหมายของชั้นเรียนที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต(The Effect of Classroom Goal Structure on Student’s Achievement Goals) PDF
สุรวิทย์ อัสสพันธุ์(Surawit Assapun), ดุษฎี โยเหลา(Dusadee Yoelao), วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี(Wiladlak Chuawanlee), พาสนา จุลรัตน์
ค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาการบัญชีของไทย กรณีศึกษา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF
อุเทน เลานำทา (Uthen Laonamtha), วรวิทย์ เลาหะเมทนี (Worawit Laohamethanee)
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น PDF
ณัฐวุธ แก้วสุทธา (Nathawut Kaewsutha), รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง (Ungsinun Intarakamhang), พัชรี ดวงจันทร์ (Patcharee Duangchan)
การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (A Factor Analysis of Support Staff’s Competencies Needed for Conducting Effective Institutional Research at Public) PDF
องอาจ kitty นัยพัฒน (Ong-Art Naiyapatana)
การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย (The Development and Validation of a Causal Model of Research Utilization of University Faculty Members) PDF
ศิวะพร ภู่พันธ์ (Siwaporn Poopan), ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (Duangkamol Traiwichitkhun), สุวิมล ว่องวาณิช (Suwimon Wongwanich)
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (A Development of the Educational Provision Quality Indicators at the Graduate Level of Rajabhat Universities) PDF
รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล(Rungnapa Tangchitcharoenkhul)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (Chanya Leesattrupai), ชาญ รัตนะพิสิฐ (Charn Rattanapisit)

รายงานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (The Development of Learning Innovation for the Parents and Teachers of “Gifted Child”) PDF
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (Laddawan Kasemnet), ชูศรี วงศ์รัตนะ(Chusee Wongrattana), ประทีป จินงี่ (Prateep Jinnge), ประณต เค้าฉิม (Pranot Khotchim), ทัศนา ทองภักดี (Tasana Thongpukdee)

Book Review

ศิลปะแห่งการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบผสมผสาน” (พิมพ์ครั้งที่ 3) Book review “The Art of Integrative Counseling (3rd ed) PDF
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (nanchatsan sakunpong)

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์วารสาร PDF
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ (์Narisara pungposop)


Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600