วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ผู้สนใจได้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ระดับชาติและนานาชาติ 2.เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3.เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มาตรฐานวารสาร 1. วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 2. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คนโดยผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

Vol 20, No 1 (2557): JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE Vol. 20 No. 1 January 2014

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556

Table of Contents

บทความวิชาการ

The Role of Families in the Fostering and Development of Children becoming Good Citizens in a Democratic Society PDF
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์

Factors correlating with Quality of Life among Thai Elderly: Research Synthesis by Meta-Analysis PDF
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
Marketing Strategies of Independent Gas Station in Thailand PDF PDF
กิตติ แก้วเขียว, สุดาพร สาวม่วง
The Lifelong Learning Mindset Model of Private University Undergraduate Students, Bangkok Metropolis PDF
สตรีเอวา จำปารัตน์
A Study of Moral Virtues Appropriate to Secondary and Vocational Students by Factors Analysis PDF
มุทิตา ชัยเพชร, ชัยวิชิต เชียรชนะ, ศจีมาจ ณ วิเขียร
Nursing Students’ Experience on Reiki Healing and the Tranquil Meditation Program: An Awakening for Women with an Unplanned Pregnancy PDF
ปรียา แก้วพิมล, วิไลพร สมานกสิกรณ์, ปราณี พงศ์ไพบูลย์, วัฒนา ศรีพจนารถ, ถนอมศรี อินทนนท์, พินนภา ยงเกียรติไพบูลย์, อุไรรัตน์ หน้าใหญ่
Health Management by Community–based Approach to Prepare for Floods and Landslides Disaster at Risk Area in Uttaradit Province PDF
ศรัณยู เรือนจันทร์
The Effect of 3-Self Health Behavior Modification Program for Reducing Obesity of Late Adolescents PDF
สุพิชชา วงค์จันทร์, อังศินันท์ อินทรกำแหง, พรรณี บุญประกอบ

รายงานวิจัย

Analysis and Synthesis of Research in Science, Humanity and Social Science: Srinakharinwirot University Case Study by Meta and Content Analysis PDF
อังศินันท์ อินทรกำแหง, นิพิฐพนธ์ แสงด้วง, ปิยะ บูชา

Book Review

Book Review“Cases in Online Interview Research” By Salmons J. PDF
วสุพล ตรีโสภากุล ตรีโสภากุล


Behavioral Science Research Institute, SWU.
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม.10110
โทร.02-649-5000 ต่อ 7600