ปัจจัยด้านบุคคลสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษา จากกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับทุนทางสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์

Authors

  • พลเทพ (Polthep) พูนพล (Poonpol) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

Abstract

The influence of personal, social and cultural factors on cross-cultural adjustment with the mediator of online social capital among international students in ThailandThe objectives of this study is to exam the influence of personal, social and cultural factors on determining the degree of cross-cultural adjustment among International (ASEAN) students in Thailand. In addition to the direct relationship, this study also focuses on testing for the mediating impacts of online social capital on the relationship between the individual, social and cultural factors to the dependent variable of cross-cultural adjustment. The quantitative method is employed to explore the significance of relationships with the sample size of 420 international students. The samples are specific to international students who are from ASEAN countries. Data collection is done via purposive sampling method in which questionnaires are launched to 4 universities include both public and private that have the highest number of student within the international programs or English programs. The target respondents are those students who have personal Facebook accounts and study in the programs for more than 6 months. The empirical findings of this study indicate that personal, social and cultural factors have direct causal relationship with the cross-cultural adjustment, but only social and cultural factors are found to have indirect impacts on cross-cultural adjustment via the mediator of online social capital among the international student in Thailand. The findings lead to the implications that online social capital is the crucial factor that can be used systematically to enhance the overall cross-cultural adjustment of ASEAN students in Thailand.บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจากประเทศกลุ่มอาเซียน โดยผ่านการได้รับทุนทางสังคมจากสื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนโดยผ่านการได้รับทุนทางสังคมออนไลน์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาต่างชาติที่ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนยกเว้นประเทศไทย จำนวน 420 คน จากมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาต่างประเทศมากที่สุดจำนวน 4 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจำนวน 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนจำนวน 2 แห่ง และคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในหลักสูตรนั้นเป็นระยะเวลามากกว่า6 เดือน และมีประสบการณ์ในการใช้เฟซบุ๊กส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2/df = 0.916, GFI = 0.946, CFI = 0.954, RMSEA = 0.037) และการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับอิทธิพลทางตรงจากความฉลาดทางอารมณ์ การสนับสนุนทางสังคม มิติความแตกต่างด้านความเป็นกลุ่มนิยม และการได้รับทุนทางสังคมออนไลน์ รวมทั้งการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการสนับสนุนทางสังคม และมิติความแตกต่างด้านความเป็นกลุ่มนิยม ผ่านตัวแปรการได้รับทุนทางสังคมออนไลน์ ดังนั้น การได้รับทุนทางสังคมออนไลน์จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการปรับตัวของนักศึกษาจากประเทศกลุ่มอาเซียนในยุคของการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คำสำคัญ: การปรับตัวข้ามวัฒนธรรม ทุนทางสังคมออนไลน์ ความฉลาดทางอารมณ์ การสนับสนุนทางสังคม ความเป็นกลุ่มนิยม นักศึกษาต่างชาติ

Downloads

Published

2017-03-30

Issue

Section

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์