Vol 3, No 1 (2011)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554

Table of Contents

บทความวิชาการ

ความรุนแรงในโรงเรียน : เสียงสะท้อนจากเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง PDF
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (Thasuk Junprasert)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์สมดุลชีวิตตามการรับรู้ของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (An Analytical Study of Life Balance as Perceived by Government Officers under the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development and ... ) PDF
ขนิษฐา อังกุลดี (Khanittha Ungkundee), ทัศนีย์ นนทะสร (Thasanee Nonthason)
การศึกษาจริต 6 กับกาiรับรู้ความตาย : กรณีศึกษาผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดระฆังโฆสิตาราม PDF
พระวรศักดิ์ จนฺทโชโต (โมกขสุทธิวงค์) Phraworasak Chanthachoto (Mokkhasutthiwong)
ผลการฝึกการสร้างสัมพันธภาพตามแนวคิดวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ของอีริค เบิร์น : กรณีศึกษานักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (The Effects of Eric Berne’s Transactional Analysis Training in Forming Relations: A Case Study of Marine Cadets at Merchant Marine Training Centre) PDF
ฐานิยา ตันตระกูล (Thaniya Thantrakul), สุรินทร์ รณเกียรติ์ (Surin Ronnakiat)
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่ (The Development of Causal Structural Model of Environmental Conservation Behavior Influences Quality of Life of Undergraduate, Chiang Mai ... ) PDF
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร (Weerawan Wongphinphet), ชลิดา วสุวัต (Chalida Wasuwat)
ผลของการฝึกสำรวมสติและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการต่อปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (Effect of Mindfulness Restraint and Yonisomana-Sikara Training on Mathayomsuksa IV Students’ Buddhist Emotional Intelligence in ... ) PDF
พระมหาสมเกียรติ รตนปัญโญ (Phramahasomkiat Ratanapanyo), พรรณี บุญประกอบ (Pannee Boonprakob)
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตเทศบาลเมืองชุมพร (Psychosocial Factors related to Nutritional Having Food Behavior among Secondary School Students in Chumphon Municipality, Chumphon Province) PDF
กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง (Krittiwat Chatthong), อรพินทร์ ชูชม (Oraphin Choochom), ฉันทนา ภาคบงกช (Chantana Pakbongkoch), สธญ ภู่คง (Sathon Phukong)
ผลของโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมที่มีต่อการเพิ่มการยอมรับตนเองของเด็กที่ถูกทารุณกรรม : กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดอุดรธานี (The Effect of Group Rational Emotive Behavior Therapy in Increasing Self-Acceptance of Abused Children : A Case Study at Udonthani ... ) PDF
อัจฉรา วรรธนานันต์ (Atchara Wattananan), สุรินทร์ รณเกียรติ (Surin Ronnakiat)
การปฏิบัติทางพุทธศาสนากับความสามารถทางสังคมของเด็กวัยรุ่นไทย (Buddhist Religious Practice and Social Competence of Thai Adolescents) PDF
อุษา ศรีจินดารัตน์ (Usa Srijindarat)


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 7600