ความรุนแรงในโรงเรียน : เสียงสะท้อนจากเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง

Authors

  • ฐาศุกร์ จันประเสริฐ (Thasuk Junprasert)

Abstract

          This research’s purpose is to present factors and forms of violence which affect school youths. The study bases on victims’ visions and experiences, also related person. In the aspect of behavioral science, ones’ behavior is not only from one source, but also others. So, in this case, there are various factors, individual and environmental differences which can be the crucial causes of school violence. The study found that there are 3 features of the violence, 1) students are victims because of their characters and school situation 2) students are violence performers because of their characters, family, friends, inappropriate media and environment. 3) Students are both victims and violence performers because of all of above factors including the lack of emotional and cognitive maturity. The forms of violence can be divided into 3 criterions; 1) victims and bad performers criterion; violence between teachers and students, between students and students, between school outsiders and students 2) consequences of violence; violence that affects ones’ body, mentality and sex 3) violence conducting methods; the use of body, words and both body and words. All presented forms create pain and disaster so to solve this problem; we have to comprehend the phenomena intensely for the best solution.Key words : children and youths’ violence, school บทคัดย่อ          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสาเหตุและรูปแบบของความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทำในโรงเรียน โดยมุ่งสะท้อนปรากฏการณ์ความรุนแรงผ่านประสบการณ์ของตัวเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในฐานะของเหยื่อความรุนแรงและจากบุคคลแวดล้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในมุมมองเชิงพฤติกรรมศาสตร์เห็นว่าการเกิดพฤติกรรมใดๆ นั้น มิได้มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หากแต่เกิดจากหายสาเหตุร่วมกัน ซึ่งในกรณีของความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทำในโรงเรียนก็เช่นกัน ที่พบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีหลายสาเหตุด้วยกันทั้งจากตัวนักเรียนเองและจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่สำคัญ คือจากตัวเด็กนักเรียนเอง และจากบริบทของโรงเรียน 2) เด็กและเยาวชนที่อยู่ในฐานะของผู้กระทำความรุนแรง ได้แก่ สาเหตุจากตัวนักเรียนเอง จากครอบครัว จากเพื่อน จากการรับสื่อที่ไม่เหมาะสม และจากชุมชนแวดล้อม 3) เด็กและเยาวชนที่อยู่ในฐานะทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ ซึ่งมีสาเหตุตามสองลักษณะข้างต้นร่วมกับอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญ คือการขาดวุฒิภาวะทางปัญญาและอารมณ์ ในส่วนของรูปแบบของความรุนแรงนั้น พบว่ามีหลายรูปแบบด้วยกันคือ 1) ใช้เกณฑ์ของบุคคลที่ถูกกระทำและเป็นผู้กระทำเป็นเกณฑ์ ได้แก่ ความรุนแรงระหว่างครูกับนักเรียน ความรุนแรงระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และความรุนแรงระหว่างนักเรียนที่มีการดึงคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง 2) ใช้เกณฑ์ผลที่เกิดขึ้นจากความรุนแรง ได้แก่ ความรุนแรงต่อร่างกาย ความรุนแรงต่อจิตใจ และความรุนแรงต่อเพศ 3) ใช้เกณฑ์วิธีการก่อความรุนแรง ได้แก่ การใช้กำลังทางกาย การใช้วาจา และการใช้ทั้งกำลังทางกายและวาจา ซึ่งทุกรูปแบบที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่สร้างความเจ็บปวดและความสูญเสียให้เกิดขึ้น ดังนั้นการจัดการปัญหาความรุนแรงดังกล่าว จึงต้องอาศัยความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องบนฐานความร่วมมือของทุกฝ่ายคำสำคัญ: ความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทำ, โรงเรียน 

Downloads