การปฏิบัติทางพุทธศาสนากับความสามารถทางสังคมของเด็กวัยรุ่นไทย (Buddhist Religious Practice and Social Competence of Thai Adolescents)

Authors

  • อุษา ศรีจินดารัตน์ (Usa Srijindarat)

Abstract

          Approximately 95% of Thais are Theravada Buddhists. This research was undertaken to assess the relation between Buddhist religious practice and social competence of adolescents in Bangkok. Participants were recruited from public middle and high schools in Bangkok; 239, age average 14.02 years. The correlations between the variables reported separately for public and temple school are discussed. Key words : Social Competence, Buddhist Religious Practice บทคัดย่อ            เนื่องจากประชากรไทยประมาณร้อยละ 95 นับถือพุทธศาสนานิการเถรวาท การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ความสามารถทางสังคม ได้แก่ การหยั่งรู้ความเข้าใจผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง และการควบคุมอารมณ์ของวัยรุ่นไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร จำนวน 239 คน อายุเฉลี่ย 14.02 ปี พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวในกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นระหว่างโรงเรียนทั่วไปกับโรงเรียนวิถีพุทธ คำสำคัญ: ความสามารถทางสังคม, การปฏิบัติทางพุทธศาสนา

Downloads