วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความรู้และนวัตกรรมขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น และเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านั้น สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะและสามารถนำไปเชื่อมโยง (บูรณาการ) กับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Research Unit on Science Technology and Environment for Learning, STEL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดทำวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งมีการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้ โดยใช้บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (short communication) และสาระน่ารู้ (miscellaneous article) รวมถึงบทความวิจัยในลักษณะของงานบริการวิชาการแก่สังคม (academic service article) เพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ชื่อเสียงของหน่วยวิจัยฯ ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา


Journal Homepage Image

กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

Public Frequency: twice a year (No.1 January - June and No. 2 July - December)

กองบรรณาธิการ (Editorial board)

รูปแบบการจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิพม์ในวารสาร JSTEL (Original manuscript preparation)

วารสาร JSTEL อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index และ TCI กลุ่ม 1 (ประเมินรอบ 3 รับรองจนถึง ปี พ.ศ. 2562)

Impact factor ฐาน TCI ปี 2558 = 0.523 และ Impact factor เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (2555-2557) = 0.291


รับบทความ online submission เท่านั้น [วิธีการส่งนิพนธ์ต้นฉบับแบบออนไลน์ (online submission method)]


Vol 8, No 1 (2560): JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ช

บทความวิจัย (Research Article)

กรณีศึกษาการส่งเสริมการปฏิบัติการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในวิชาชีววิทยาเรื่อง อาณาจักรสัตว์ ด้วยทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู้โดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง PDF
สุรเดช ศรีทา, อรวรรณ คูหเพ็ญแสง Abstract
พหุกรณีศึกษา: การรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะและการปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา PDF
กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, พงษ์ประพันธ์ พงศ์โสภณ, พัฒนี จันทรโรทัย Abstract

บทความวิชาการ (Academic Article)

การสร้างกรอบแนวคิด “การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ผ่านประวัติของวิทยาศาสตร์ PDF
สุทธิดา จำรัส Abstract


ISSN: 1906-9790