วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้


Journal Homepage Image

กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

Public Frequency: twice a year (No.1 January - June and No. 2 July - December)

กองบรรณาธิการ (Editorial board)

รูปแบบการจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิพม์ในวารสาร JSTEL (Original manuscript preparation)

วารสาร JSTEL อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index และ TCI กลุ่ม 1 (ประเมินรอบ 3 รับรองจนถึง ปี พ.ศ. 2562)

Impact factor ฐาน TCI ปี 2558 = 0.523 และ Impact factor เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (2555-2557) = 0.291


รับบทความ online submission เท่านั้น [วิธีการส่งนิพนธ์ต้นฉบับแบบออนไลน์ (online submission method)]ISSN: 1906-9790