การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE STUDY OF INFORMATION DISCLOSURE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING FOR CORPORATE REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND)

Authors

  • สุพาดา สิริกุตตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อชุมชน รัฐบาล พนักงาน ลูกค้า และเจ้าของเงินทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียน จำนวน 211 บริษัท สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีอิทธิพลต่อนโยบายการเปิดเผยข้อมูล มากที่สุดได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารทุกระดับ/ฝ่าย การรายงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีอยู่ในระดับ ปานกลาง ประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนแตกต่างกันมีการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อชุมชน และเพื่อพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 บริษัทจดทะเบียนที่มีนโยบายระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกันมีการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเพื่อชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ผลการศึกษางบการเงินระหว่างกาลสิ้นสุดในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 พบว่าบริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรัฐบาล และเพื่อเจ้าของเงินทุนมากที่สุดคำสำคัญ: การเปิดเผยข้อมูล  การบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์The purpose of the research is studying the disclosure of social responsibility accounting information for community, government, employees, customers and owners’ equity of corporate registered in the Stock Exchange of Thailand. The data are collected from controllers or accounting manager of 211 companies. The statistical analysis used in this research are percentage, mean, standard deviation, independent t-test and One – Way Analysis of Variance. The result of the research are: the majority of persons who have influence upon disclosure of accounting information are managing director and all levels of executives respectively. Most of the report in social responsibility are products, service and environment. Samples have moderate knowledge in disclosure of accounting information. Different kind of corporate registered have different disclosure of accounting information, social responsibility for community and employees at statistical significant of 0.01. The corporate registered which have the different policy have different disclosure of accounting information, social and community responsibility at statistical significant of 0.01. The study of interim financial statements at September 30, 2009 are founded that most of the corporate registered disclose information to government and owners’ equity.Keywords: Data Disclosure, Social Responsibility Accounting, Corporate Registered in the Stock Exchange of Thailand

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุพาดา สิริกุตตา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒBusiness Administration Department, Faculty of Social Science, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2015-02-04

How to Cite

สิริกุตตา ส. (2015). การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE STUDY OF INFORMATION DISCLOSURE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING FOR CORPORATE REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(12, July-December), 138–148. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5046