พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (E-CIGARETTES BEHAVIOR AND SMOKING CESSATION BEHAVIOR OF YOUTH SMOKER IN HIGHER EDUCATION INSTITUTE, BANGKOK)

Authors

  • ปิยวรรณ บุญเพ็ญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University.
  • ภาวนา เมนทะระ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University.
  • ปิยชาติ บุญเพ็ญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสานวิธีแบบคู่ขนาน เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่ และ 2) ปัจจัย กระบวนการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เก็บข้อมูล 2 ส่วน โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม ทำการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ จำนวน 422 คน วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน การทดสอบไคร์สแควร์และสมการทำนาย การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 15 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ทำการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนำผลวิจัย 2 ส่วน มาวิเคราะห์สรุปผล พบว่า ส่วนใหญ่สูบบุหรี่บางเวลาเฉพาะตอนเข้าสังคม โดยสูบบุหรี่ธรรมดาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า มีพฤติกรรมและความต้องการเลิกสูบบุหรี่ระดับค่อนข้างมาก โดยกลุ่มที่สูบบุหรี่ 2 อย่างร่วมกันมีพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตัวแปรทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า คือ การมีแบบอย่างในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า การส่งเสริมการตลาดบุหรี่ไฟฟ้า ราคาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งปัจจัย เงื่อนไขและกระบวนการเข้าสู่วงจรบุหรี่ไฟฟ้าเกิดจากประสบการณ์การสูบบุหรี่ธรรมดาร่วมกับเห็นตัวอย่างบุคคลและได้รับโฆษณาชวนเชื่อ จึงอยากลองสูบร่วมกับขาดความรู้และความเชื่อที่ถูกต้องต่อการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้ามีคุณสมบัติด้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาทั้งคุณสมบัติและราคา ส่วนใหญ่จึงกลับไปสูบบุหรี่และไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้คำสำคัญ: พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า  บุหรี่ไฟฟ้า  พฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาThis research were mix methodology by combines parallel methods. Aims to 1) Study E-cigarettes behavior and smoking cessation behavior of youths smoker. 2) Study causal factors, processes and conditions related to E-cigarettes behavior. Collecting data by questionnaires from 422 smokers and in-depth interview by semi-structured interview from 15 smokers. Analyze data by descriptive statistic, chi-square test and multiple regression in part 1 and content analysis in part 2. and compare, link data of both part to finding the results.Finding were 1) Most E-cigarettes youth smokers were smoke some time by only or meeting with friend. Currently smoking cigarettes by regular cigarettes and E-cigarettes together. They have wanted to quit smoking and try to had smoking cessation but do not succeed. There were 4 variables to predict the electric cigarettes smoking behavior by significantly at level 0.01 that were 1) the persons model of smoking 2) the electric cigarette products 3) the promotion of electric cigarettes and 4) the price of electric cigarettes. The cause of process to entering an electric cigarette cycle were regular smoking experience, seeing person model, receiving propaganda from friends, shop persuasion together with lack the correct knowledge were making them curious to try smoking. However, the electric cigarettes having inferior properties less than regular cigarettes both properties and prices. Most of them return to smoking and are unable to quit smoking.Keywords: E-Cigarettes Smoking Behavior, E-Cigarettes, Smoking Cessation Behavior, Youth Smoker in Higher Education Institute

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ปิยวรรณ บุญเพ็ญ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University.

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตResearch Center, Kasem Bundit University.

ภาวนา เมนทะระ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University.

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตResearch Center, Kasem Bundit University.

ปิยชาติ บุญเพ็ญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒStrategic Wisdom and Research Institute, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2019-12-27

How to Cite

บุญเพ็ญ ป., เมนทะระ ภ., & บุญเพ็ญ ป. (2019). พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (E-CIGARETTES BEHAVIOR AND SMOKING CESSATION BEHAVIOR OF YOUTH SMOKER IN HIGHER EDUCATION INSTITUTE, BANGKOK). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(22, July-December), 111–127. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12100