การดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน : ผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับและบทบาทของครูผู้สอนวรรณคดี

Authors

  • กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดัดแปลงด้านเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูนกับวรรณคดีแบบฉบับที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ผลการศึกษาพบว่าการดัดแปลงด้านเนื้อหา และตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูนส่งผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับในเรื่องของขนบในการแต่ง คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และคุณค่าด้านความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างในด้านต่างๆ ของวรรณคดีฉบับการ์ตูนและวรรณคดีแบบฉบับ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนหันมาสนใจอ่านวรรณคดีแบบฉบับร่วมกับการอ่านวรรณคดีฉบับการ์ตูนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีแบบฉบับและเกิดจิตสำนึกในการที่จะอนุรักษ์วรรณคดีให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไปคำสำคัญ: การดัดแปลงด้านเนื้อหาและตัวละคร วรรณคดีฉบับการ์ตูน วรรณคดีแบบฉบับ หน้าที่เติมเต็มของครูสอนภาษาไทยThis article aims to study the modification of the content and character of cartoon literature version and classic literature in Wannakhadee Wi Jak textbooks. The results showed that the modification of the content and character of cartoon literature version has severely affected to the classic literature values, aesthetic values, and concepts expressed in the original traditional composition that relating to the other academic knowledge. It is, therefore, a role of the Thai teacher to add up his or her explanation to make a completion in learning the genuine story and to see the differences between the original and the modified one. This would bring the learners to read both versions simultaneously. And finally, the learners would learn and understand the literature correctly-be sympathized in the values of the literature from the original copy, and would have mind of conserving the national literature.Keywords: The Modifications of the content and character, Literature in Cartoon Version, The Classic Literature

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Downloads

Published

2015-01-31

How to Cite

วงศ์ทิพย์ ก. (2015). การดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับการ์ตูน : ผลกระทบต่อคุณค่าด้านความงามของวรรณคดีแบบฉบับและบทบาทของครูผู้สอนวรรณคดี. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(13), 226–237. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7410