วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร

Authors

  • รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Abstract

บทความเรื่องวรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร กล่าวถึงการก่อตั้งวรรณคดีสโมสร พระราชกฤษฎีกาวรรณคดีสโมสร ระเบียบในการดำเนินการพิจารณาและประกาศยกย่องหนังสือ และรายชื่อหนังสือที่วรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องซึ่งผู้เขียนบทความเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ผู้เขียนยังตั้งข้อสงสัยและวิเคราะห์ว่าการระบุความเป็นยอดของวรรณคดีประเภทต่างๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ประกาศนียบัตรวรรณคดีสโมสรและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุไว้เลย บทความนี้เน้นการวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณศิลป์ในวรรณคดีพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 เรื่อง คือ บทละครพูดร้อยแก้วเรื่องหัวใจนักรบ พระนลคำหลวง และบทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา เพื่อให้สอดคล้องกับวาระโอกาส 100 ปี พระราชวังพญาไท และ 96 ปี วรรณคดีสโมสร ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองเหตุการณ์คำสำคัญ: วรรณคดีสโมสร วรรณศิลป์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวใจนักรบ พระนลคำหลวง มัทนะพาธา     

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Downloads

Published

2011-04-28

How to Cite

สัจจพันธุ์ ร. (2011). วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(4, July-December), 1–24. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410