https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/issue/feed Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences) 2022-07-06T15:07:05+00:00 Asst.Prof. Dr.Pimpaporn Boonprasert swujournal@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>วัตถุประสงค์ของวารสาร</strong></p> <ol> <li> เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ</li> <li> เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</li> <li> เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</li> </ol> <p><strong> </strong><strong style="font-size: 0.875rem;">กำหนดเผยแพร่</strong><span style="font-size: 0.875rem;"> ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)</span></p> https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14482 องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก. (ELEMENTS AND PERSUASIVE LANGUAGE STRATEGIES IN BMTA BUS AND BMTA PRIVATE JOINT BUS ADVERTISING) 2022-06-30T15:20:43+00:00 กรพัฒน์ โรจน์ธนานันต์ niponr@swu.ac.th <p>-</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14483 กระบวนการสกัดข้อมูลรายงานอุบัติเหตุทางถนนรายใหญ่ และความสามารถในการนำเสนอสารสนเทศด้วยภาพข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (DATA EXTRACTION PROCESS OF ROAD MAJOR ACCIDENT REPORTS AND USABILITY TESTING OF INFORMATION PRESENTATION BY DATA VISUALIZATION ON WEBSITE) 2022-06-30T15:22:04+00:00 จักรินทร์ สันติรัตนภักดี niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14484 อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางของความเสี่ยงบริษัทต่อความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่งกับผลการดำเนินงาน (THE MEDIATING EFFECT OF FIRM RISK ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CEO TENURE AND FIRM PERFORMANCE) 2022-06-30T15:23:12+00:00 ดวงนภา สุขะหุต niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14485 ความอยู่ดีมีสุขของแม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนแออัด เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (WELLBEING OF SLUM SINGLE MOTHERS IN KLONGTOIE DISTRICT, BANGKOK) 2022-06-30T15:23:55+00:00 ธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14486 วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES) 2022-06-30T15:24:40+00:00 ธีรภัทร คำทิ้ง niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14487 อิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีสมรรถนะของพนักงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน (THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF COMPETENCY) 2022-06-30T15:25:28+00:00 ปนิธดา ลิ้มเรืองรอง niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14489 การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพภายในตนเอง เชิงสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2022-06-30T15:26:15+00:00 พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14490 บทเรียนจากการพัฒนาสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (LESSONS FROM THE DEVELOPMENT OF PLATFORM FOR INNOVATIONS IN BREASTFEEDING PROMOTION) 2022-06-30T15:26:57+00:00 ภัทรพรรณ ทำดี niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14491 โมเดลเชิงสาเหตุของระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทุนมนุษย์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 2022-06-30T15:27:41+00:00 วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14492 การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมร ระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา (ANALYSIS OF LEXIS LISTS AND INTENTS USED IN THE CONSTRUCTION OF ELEMENTARY KHMER TEXTBOOKS IN CAMBODIA) 2022-06-30T15:29:10+00:00 สัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14493 องค์ประกอบความต้องการจำเป็นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (COMPONENTS OF BASIC NEED OF MEDICAL OFFICE CLUB ELDERLY IN BANGKOK) 2022-06-30T15:01:53+00:00 สายพิณ ปั้นทอง saiphinpan@pim.ac.th <p>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบความต้องการจำเป็นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และลำดับขั้นความมีอิทธิพลของความต้องการจำเป็นพื้นฐานสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุในสังกัดชมรมสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 226 คน ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) จากการวิเคราะห์การสกัดหมุนแกน 2 ขั้นตอน โดยใช้วิธีหมุนแกนวาริแมกซ์ และโพรแมกซ์ เพื่อนำน้ำหนักค่าองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรมาพิจารณากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละองค์ประกอบโดยการเรียงลำดับค่าไอเกนที่มีค่ามากกว่า 1 โดยโปรแกรม AMOS ผลการศึกษาพบว่า สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุในชมรมสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความต้องการการแสวงหาสิ่งใหม่ (Explore) องค์ประกอบด้านความต้องการด้านสุขอนามัย (HyG) องค์ประกอบด้านความต้องการทางด้านอารมณ์และจิตใจ (Emo) องค์ประกอบด้านความต้องการมีส่วนร่วมและการเคารพนับถือ (Resp) องค์ประกอบด้านความต้องการความช่วยเหลือด้านพยาบาล (First-Aid) และองค์ประกอบด้านความต้องการรายได้ (Income) และพบว่าองค์ประกอบที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ คือ ผู้สูงอายุมีความต้องการการแสวงหาสิ่งใหม่ และสามารถนำมาเป็นข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงาน เน้นให้ความสำคัญต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุ เช่น การแสวงหาสิ่งใหม่ให้ผู้สูงอายุโดยจัดให้สร้างนวัตกรผู้สูงอายุ เนื่องจากองค์ความรู้ของผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากศาสตร์ที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการทำงานที่ผ่านมาในอดีต<br /><br /><strong>คำสำคัญ:</strong> ความต้องการพื้นฐาน องค์ประกอบ ผู้สูงอายุ<br /><br /><br /></p><p>This research aim to study the components of basic need of medical office club and hierarchy of influence of basic necessities of elderly in Bangkok. This research was the quantitative research, using exploratory Factor analysis statistics (EFA)from rotating Varimax and Promax methods. The samples were collected from the medical office club of elderly in Bangkok. Analytics of this study to take the component weight of variables into consideration with the specified criteria for each element by ordering Eigen value greater than 1, and using confirmation element analysis (EFA) statistics by AMOS program. The results showed that the significant basic elements of the elderly were comprised 6 components, and all components could account for 60.163% of cumulative variance. the elderly needs the pursuit of new things (Explore) that it was ranked as the most significant. Secondly, was the hygiene requirement (HyG)., The third, was the emotional and psychological (Emo). The fourth, was the participation and respect (Resp. The fifth, was the nursing assistance (First-Aid). Finally, was income need (Income). The results of using the exploratory factor analysis (EFA) found that accepted 6 elements have completely a significant statistical qualification for every element. The findings of this study can applied to develop the project for elderly to seeking and supporting the elderly, such as creating innovators, creating value and creating government policy for the elderly.</p> <p> </p> <p><strong>Keywords</strong>: Basic need, Components, Elderly</p> 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14494 หน้าที่ของรูปเบี่ยงบังที่ปรากฏในสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (THE FUNCTIONS OF HEDGES APPEARING IN SKIN WHITENING SUPPLEMENT ADVERTISEMENTS ON FACEBOOK FANPAGES) 2022-06-30T15:29:57+00:00 สุภาภรณ์ คงทน niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14497 ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM) 2022-06-30T15:30:31+00:00 สุรัสวดี เกษามา niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14524 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลตรวจสอบปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน การท่องเที่ยวโดยชุมชนของคนท้องถิ่น (AN APPLICATION OF THEORY REASONED ACTION TO EXAMINE FACTORS EXPLAINING RESIDENTS’ SUPPORT FOR COMMUNITY-BASED TOURISM) 2022-06-30T15:31:36+00:00 อัครพงศ์ อั้นทอง niponr@swu.ac.th - 2022-06-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14499 การพัฒนาแบบสอบเขียนตอบ และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนอัตโนมัติสำหรับการเขียนสรุปความภาษาไทยในระดับประถมศึกษา (DEVELOPMENT OF THE SUPPLY TYPE TEST AND AUTOMATED SCORING RUBRIC FOR THAI SUMMARY WRITING OF PRIMARY EDUCATION LEVEL) 2022-06-30T15:32:30+00:00 อัศนีย์ ทองศิลป์ niponr@swu.ac.th - 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14502 รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2022-06-30T15:37:37+00:00 รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย niponr@swu.ac.th 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14525 กองบรรณาธิการ 2022-07-06T15:07:05+00:00 editor board niponr@swu.ac.th 2022-06-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14503 ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2022-06-30T15:38:46+00:00 ใบนำส่ง บทความวิจัย niponr@swu.ac.th 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14500 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2022-06-30T15:36:19+00:00 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย niponr@swu.ac.th 2022-06-29T00:00:00+00:00 Copyright (c)