การประเมินผลการใช้หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

Authors

  • ศุภณิจ กุลศิริ Srinakharinwirot University.
  • อรุณี วิริยะจิตรา Srinakharinwirot University.
  • เฉลียวศรี พิบูลชล Srinakharinwirot University.
  • สมสรร วงษ์อยู่น้อย Srinakharinwirot University.
  • อดิศา เตียว Srinakharinwirot University.

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 2) ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 3) ประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยงของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับเจตนารมณ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ 4) เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หลักสูตร และการใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผู้เรียน และผู้ปกครองผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 175 เขตทั่วประเทศ กุล่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายหลายขั้นตอน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 729 คน ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,477 คน ผู้เรียนจำนวน 2,755 คน ผู้ปกครองผู้เรียน จำนวน 2,755 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 101 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร สำหรับการใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า ยังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากบุคลากรผู้เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังได้เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หลักสูตร และการใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)คำสำคัญ: หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)The aim of this research is to evaluate the implementation of English language standards-based curriculum and the development of school-based curriculum under the Thai Basic Education Curriculum 2001. The research also aims to examine the alignment of the English language standards-based curriculum and the philosophies as well as goals of the Thai Basic Education Curriculum 2001. Recommendations for curriculum implementation and the development of a school-based curriculum will also be presented. The research instruments employed include (1) the questionnaires on the implementation of English language standards-based curriculum from the point of view of school administrators, teachers of English language, supervisors, student and student’s parents, (2) the interview of students at the primary level and (3) the focus group interview of experienced school teachers. The result of the research reveals that (1) the implementation of the curriculum is not effective enough to make students to meet the setting goals and aims of the Basic Education Curriculum; (2) those who implement the curriculum and develop school-based curriculum are lacking a clear understanding of the curriculum goals and aims; and (3) goals and aims of English language standards-based curriculum align with the ones of Basic Education Curriculum. This research has also proposed the approaches to the development of the curriculum implementation by stressing the improvement of teacher education development.Keywords: National standards-based curriculum, School-based curriculum, English language standards-based curriculum

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศุภณิจ กุลศิริ, Srinakharinwirot University.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อรุณี วิริยะจิตรา, Srinakharinwirot University.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เฉลียวศรี พิบูลชล, Srinakharinwirot University.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สมสรร วงษ์อยู่น้อย, Srinakharinwirot University.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อดิศา เตียว, Srinakharinwirot University.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Downloads

Published

2012-09-30