การศึกษาสภาพการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร My First English Adventure ในโรงเรียนนำร่อง ประเทศไทย (A STUDY OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE THROUGH MY FIRST ENLISH ADVENTURE PROGRAM IN PILOT SCHOOL PROJECT IN THAILAND)

Authors

  • เยาวพา เดชะคุปต์ Srinakharinwirot University.
  • บังอร พานทอง Srinakharinwirot University.
  • จิราภรณ์ บุญส่ง Srinakharinwirot University.
  • รังรอง สมมิตร Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้หลักสูตร My First English Adventure และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองต่อนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้หลักสูตร My First English Adventure ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรโครงการ My First English Adventure Pilot Project in Thailand จำนวน 30 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 และชั้นประถมปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในโรงเรียนนำร่อง 2) ผู้บริหาร 3) ครูผู้สอน 4) ผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ด้านการฟังจับใจความ และการทดสอบการพูดสื่อความ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการโดยการหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มัธยฐาน (Median) และการทดสอบนัยสำคัญของสมมุติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้หลักสูตร My First English Adventure ในภาพรวมและรายด้านพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อพบว่า ผลการประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินครั้งที่ 1 ทุกด้าน ทั้งด้านการฟังจับใจความและด้านการพูดสื่อความ และการเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งด้านการฟังจับใจความและด้านการพูดสื่อความ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ต่อการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตร My First English Adventure จากการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ในภาพรวมพบว่า ผลการประเมินโดยรวมครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ 1 และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้านคำสำคัญ: ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจ นวัตกรรมการสอนThe research design of this study was quantitative and qualitative research. The objectives were to study and to  compare learning English ability of students in pilot schools  experiencing My First English Adventure Program and to study the satisfaction of students, teachers, administrators and parents toward My First English Adventure Program. Target groups of this research were 30 pilot schools under Basic Education Commission and Private Section Commission, Ministry of Education, which participated in My First English Adventure Pilot Project in Thailand. The four groups targeted in the study were students, teachers, administrators and parents of first grade students who studied in the second semester of the 2008 academic year and second grade students who studied in the first semester of the 2009 academic year. The research procedure was to collect data of first grade student’s English ability, and the satisfaction of students, teachers, administrators and parents toward My First English Adventure Program. The research Instruments were Listening Comprehension Test and Oral Test. The questionnaires were used to study the satisfaction of students, teachers, administrators and parents towards My First English Adventure Program. The Data were analyzed by Mean, Standard Deviation, and Median. The Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test was used for testing hypothesis. The research results were as follows: 1) The over all and each element mean scores of the students’ English abilities after participation in My First English Adventure Program were significantly higher than before participating in the program. The comparison of mean scores after participating in My First English Adventure Program showed English ability of students as the overall and in each element were significantly higher than before participating in the program at the level of 0.05 2) he mean scores of satisfaction of students, teachers, administrators and parents of My First English Adventure Program were significantly higher than before using the program, considering as a whole and in each element.Keywords: English learning ability, Satisfaction, Teaching innovation

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เยาวพา เดชะคุปต์, Srinakharinwirot University.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บังอร พานทอง, Srinakharinwirot University.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จิราภรณ์ บุญส่ง, Srinakharinwirot University.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รังรอง สมมิตร, Srinakharinwirot University.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2012-09-30