คุณภาพชีวิตและสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบ: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1 (QUALITIVE ANLYSIS OF QUALITY OF LIFE AND WORKING CONDITIONS OF LABOR IN THE INFORMAL SECTOR)

Authors

  • ธนวัฒน์ รื่นวงศ์ Chulalongkorn University.

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แรงงานนอกระบบจำนวน 17 ราย โดยใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานนอกระบบหลากหลายในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง พบว่าแรงงานนอกระบบเหล่านี้มีสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมนักเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ ได้แก่ มีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานกว่า และมีการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์โดยไม่มีวันหยุด อันเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และเมื่อแรงงานเหล่านี้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจะใช้วิธีรักษาตนเองโดยการซื้อยามารับประทาน อีกทั้งประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะ เช่น ได้รับมลพิษทางอากาศและการได้รับสารเคมี ด้วยเหตุที่แรงงานนอกระบบไม่ได้เป็นผู้ประกันตน จึงไม่อาจทำการรักษาหรือตรวจสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกับแรงงานที่มีประกันสังคมหรือแรงงานในระบบได้ สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบทำให้แรงงานนอกระบบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างมาก ดังนั้นจากนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการผลักดันแรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากระบบการประกันสังคม จึงนับว่าเป็นการดีอย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานนอกระบบให้ดียิ่งขึ้นคำสำคัญ: แรงงานนอกระบบ สภาพการทำงาน คุณภาพชีวิตThis qualitative study aimed to investigate quality of life related to working conditions of Thai laborers in the informal economic sector. The data collection was carried out through in-depth interviews of 17 selected laborers working in Bangkok and its surroundings areas. The findings showed that the laborers in the formal economic sector generally worked under inappropriate working conditions compared to their counterparts in the formal economic sectors. These included working long hours, and without any days off during the week, which usually led to higher risks of accidents. When sick, the laborers bought medicine from the drugstore for self treatment. In addition, the laborers usually worked under unsafe conditions such as the exposure to air pollution and chemicals. Due to the fact that these laborers were not covered by any health insurance programs and were not self insured, they had to pay the high cost out of their own pockets when they were sick. Therefore, it was highly recommended that the Government should find ways to support the laborers who work in the informal economic sectors, and integrate them into the social security system as a means to improve their quality of life.Keywords: Informal Labour, Working condition, Quality of life

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ธนวัฒน์ รื่นวงศ์, Chulalongkorn University.

สาขาวิชาประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2012-09-29