การมุ่งเน้นตลาดและการจัดการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการกับผลการส่งออกกล้วยไม้ไทย (MARKET ORIENTATION, INTEGRATED LOGISTICS MANAGEMENT, AND THAI ORCHID EXPORT PERFORMANCE)

Authors

  • ขวัญปภัสสร จานทอง Suan Sunandha Rajabhat University.

Abstract

การวิจัยเรื่อง “การมุ่งเน้นตลาดและการจัดการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการกับผลการส่งออกกล้วยไม้ไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการมุ่งเน้นตลาด การจัดการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการ ผลการจัดการโลจิสติกส์ และผลการส่งออก 2) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการส่งออกกล้วยไม้ไทย ได้แก่ การมุ่งเน้นตลาด การจัดการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการ ผลการจัดการโลจิสติกส์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามให้กับเจ้าของและผู้บริหารบริษัทผู้ส่งออกกล้วยไม้ของประเทศไทยทางไปรษณีย์ จำนวน 130 แห่ง กลุ่มตัวอย่างได้ส่งแบบสอบถามกลับมา จำนวน 118 ชุด อัตราการตอบสนองร้อยละ 90.77 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการบูรณาการโลจิสติกส์ภายในและผลการส่งออกแต่ไม่มีอิทธิพลต่อการบูรณาการโลจิสติกส์ภายนอก การบูรณาการโลจิสติกส์ภายในมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการบูรณาการโลจิสติกส์ภายนอก แต่ไม่มีอิทธิพลต่อผลการจัดการโลจิสติกส์และผลการส่งออก การบูรณาการโลจิสติกส์ภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการจัดการโลจิสติกส์และมีอิทธิพลเชิงลบต่อผลการส่งออก และผลการจัดการโลจิสติกส์มีอิทธิพล เชิงบวกต่อผลการส่งออก โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ได้จากการสังเกตนี้สอดคล้องกับโมเดลทางทฤษฎี โดยมีค่า X/df = 1.112, p-value = 0.272, GFI = O.973, AGFI = 0.943, NFI = 0.970, CFI = 0.997, TLI = 0.994, RMR = 0.013, และ RMSEA = 0.019 ดั้งน้นผู้ส่งออกควรให้ความสนใจต่อการมุ่งเน้นตลาด การบูรณาการโลจิสติกส์ภายใน การบูรณาการโลจิสติกส์ภายนอกและผลการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถเพิ่มผลการส่งออกได้มากขึ้นคำสำคัญ: การมุ่งเน้นตลาด การจัดการโลจิสติกส์ การบูรณาการโลจิสติกส์ ผลการส่งออกThis research aims to study current situations of market orientation, integrated logistics management, logistics performance, and Thai orchids export performance and to investigate the casual relationships of market orientation, integrated logistics management and logistics performance to export performance. The research applies quantitative methodology and data collected by sending out the questionnaires to 130 owners or managers of orchid’s export companies. The return of the questionnaires was 118 respondents. Therefore, the response rate was equal to 90.77%. Structural equation model (SEM) was employed to examine the concept model.The findings suggest that market orientation has statistically significant positive direct effect to internal logistics integration and export performance, but it has no effect to external logistics integration. Internal logistics integration has positive effect related to external logistics integration, and logistic performance but it is not relate to export performance. External logistics integration has positive direct effect to logistics performance. In contrast, it has negative direct effect to export performance. Finally, the result supports strong positive relationship between logistics performance and export performance. The statistic result shows the suitable model which is consistent with the theoretical model and the critical value is informed by X/df = 1.112, p-value = 0.272, GFI = O.973, AGFI = 0.943, NFI = 0.970, CFI = 0.997, TLI = 0.994, RMR = 0.013, and RMSEA = 0.019 This research suggests that the orchid’s exporters should increase market orientation, internal logistics integration, external logistics integration, and logistics performance for export expansion.Keywords: Market orientation, Logistics management, Logistics integration, Export performance

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ขวัญปภัสสร จานทอง, Suan Sunandha Rajabhat University.

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Downloads

Published

2012-09-29