วิวัฒนาการแรงงานไทย (EVOLUTION OF THAI LABORERS)

Authors

  • ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล Srinakharinwirot University.

Abstract

ในบทความนี้เป็นการนำเสนอวิวัฒนาการของแรงงานไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่สังคมโบราณ การเปิดประเทศ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง สงครามเย็น จนถึงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยแรงงานถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบการทำงาน จากอดีตตั้งแต่แรงงานไพร่ ทาส แรงงานกุลีจีน แรงงานรับจ้างงานต่างๆ จนมาถึงแรงงานในปัจจุบันพบว่า ระบบแรงงานไทยล้วนถูกผูกติดกับระบบการเมืองการปกครองผลจากสังคมไทยที่เปลี่ยนจากประเทศกำลังพัฒนา เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรจากภาคเกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลต้องทำหน้าที่ในการปรับทั้งเรื่องระบบสวัสดิการ กฏหมาย ข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องการการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ในปัจจุบันนี้ ระบบการดูแลแรงงานดีขึ้นกว่าในอดีต แรงงานมีความเป็นอิสระ มีการรวมกลุ่มของแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆ ของตนที่เกี่ยวกับการทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน อย่างไรก็ตามยังพบว่า แรงงานบางกลุ่มยังคงอยู่กับสภาพการจ้างงานที่ต้องถูกกดขี่จากนายทุน ขาดความรู้ในการปกป้องสิทธิ์ของตนเองมีการสัมผัสสิ่งคุกคามจากการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพตลอดเวลา โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บจากการทำงาน ตลอดจนความสูญเสียทรัพย์สินยังเกิดอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันคำสำคัญ: แรงงาน ระบบการเมือง สวัสดิการThis article presents the evolution of Thai laborer from the past to present time, namely from ancient society, open country, revolution of political system, cold war until economic crisis. Labor force is an important component in working system. From peasant farmers, slaves, Chinese Labors, self-employed workers to current employees, it is found that they are all engaged with the political system. As the change of Thai society from a developing to developed country, the people rapidly migrate from an agricultural economic sector to an industrial economic sector. This causes the government to improve welfare, legislation or regulations to prevent taking advantages of capitalists. Nowadays, the system which takes care of Thai laborers is better than before. Workers have freedom and group themselves to set up and voice their right in terms of their health and safety while working. However some labor groups are still facing the oppression from their employers because they lack the knowledge of protecting their rights. This results in continuous exposure to occupational hazard that affects their health, particularly in informal sector. Accidents, Work related diseases and economic loss still continuously occur which are the causes of social problems.Keywords: Laborer, Political system, Welfare

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2012-09-29