ผลกระทบจากนโยบายยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตรายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของครัวเรือนไทย (IMPACT OF THE CANCELLATION POLICY OF USING DANGEROUS CHEMICAL PESTICIDES ON THE ECONOMY AND HOUSEHOLD INCOME INEQUALITY IN THAILAND)

Authors

  • วชิรวิทย์ พุทธชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จิราคม สิริศรีสกุลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

บทความวิจัยนี้ได้ประเมินผลกระทบจากการยกเลิกนโยบายการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตราย (พาราควอต ไกลโฟเสท และคลอร์ไพริฟอส) ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ของไทย โดยใช้บัญชีเมตริกซ์สังคมปี 2561 ที่ถูกเพิ่มบัญชีค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากความเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีตามงานศึกษาของ Resosudarmo และ Thorbecke (1998) ผลการศึกษาพบว่า สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตรายนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมได้ ด้วยผลกระทบเชื่อมโยงไปข้างหลังที่สูงต่อภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้อง ส่วนผลกระทบต่อการกระจายรายได้ยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากตัวทวีคูณด้านมูลค่าเพิ่มที่มีต่อค่าตอบแทนแรงงานของทั้งครัวเรือนภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรมีค่าไม่ต่างกันมาก ผลการศึกษาสามารถนำไปสู่ข้อสรุปเชิงนโยบายที่สำคัญได้ว่า รัฐบาลควรมีนโยบายรองรับผลกระทบทางด้านลบที่จะตามมาอย่างฉับพลันต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภาคเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาสารเคมี เพราะนอกจากจะยิ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจากการเป็นอาหารปลอดภัยแล้ว รัฐบาลเองก็จะสามารถนำเงินไปอุดหนุนแก่นโยบายสาธารณะอื่นได้ แทนที่จะใช้เงินเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่เกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตราย คำสำคัญ: สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  การกระจายรายได้  บัญชีเมตริกส์สังคม  ประเทศไทย This research article evaluates the impact of the cancellation policy regarding the use of dangerous chemical pesticides (Paraquat, Glyphosate, and Chlorpyrifos) on the economy and income distribution in Thailand. The Social Accounting Matrix 2018 which includes healthcare spending on pesticide-related illness resulting from dangerous chemical pesticide use is applied in this study, following the study of Resosudarmo and Thorbecke (1998). The findings reveal that pesticides have an effect on the entire economic system in Thailand, with a strong backward linkage to the related agricultural sector and the food industry, while the effect on income distribution appears unclear since there is not much difference in the value-added multiplier between the wages of agricultural households and non-agricultural households. It can be concluded from the results that in terms of a policy, the government should provide support to mitigating the upcoming effect on the economy. For example, supporting appropriate innovation and technology for agriculture to reduce pesticide use, thus raising the value of the agro-food industry through the verification of food safety. The government should also provide budget support for other public policies rather than concentrating merely on decreasing the negative effect of pesticide usage. Keywords: Pesticide, Economic Impact, Income Distribution, Social Accounting Matrix, Thailand

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580. สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/download/

document/SAC/NS_PlanOct2018.pdf

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต. (2561). รายงานการพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต. สืบค้นจาก https://www.thaipan.org/action/137/attachment/pesticide_doc49

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.). (2561). สปสช.หนุนมติ สธ.ห้ามใช้ 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ข้อมูลระบบบัตรทอง 3 ปี พบผู้เสียชีวิต 1,715 ราย. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562. สืบค้นจาก http://www.oae.go.th/

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. (2563). รายงานสรุปการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร: พาราควอต ไกลโฟเสท และคลอร์ไพริฟอส ปี 2556-2561. สืบค้นจาก http://www.doa.go.th/ard/?page_id=386

Praneetvatakul, S., Schreinemachers, P., Pananurak, P., and Tipraqsa, P. (2013). Pesticides, external costs and policy options for Thai agriculture. Environmental Science & Policy, 27, 103-113.

Grovermann, C., Schreinemachers, P., Riwthong, S., and Berger, T. (2017). Smart’policies to reduce pesticide use and avoid income trade-offs: An agent-based model applied to Thai agriculture. Ecological economics, 132, 91-103.

Resosudarmo, B. P., and Thorbecke, E. (1998). Reducing the number of pesticide-related illnesses: The impact on household incomes in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 34(2), 143-157.

Bellù, L. G. (2012). Social Accounting Matrix (SAM) for analysing agricultural and rural development policies. Conceptual aspects and examples. FAO, UN. EasyPol Module, p. 130.

Puttanapong, N. (2016). Tracing Thailand's Linkages to Global Supply Chain: Applications of World Input-Output Database (WIOD) and Structural Path Analysis. International Journal of Applied Business and Economic Research, 14(1), 411-438.

Puttanapong, N., and Sessomboon, P. (2017). Revealing the Paths Connecting Thai Agriculture, Food Industry and Household from Structural Path Analysis (No. 2196-2019-1306). n.p.

Puttachai, W., Singhapreecha, C., and Sirisrisakulchai, J. (2021). Impact of Chemical Pesticides Use in a Social Accounting Matrix Framework: A Case Study of Thailand. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8(2), 297-307.

Lekuthai, S. (2007). The economic contributions of promoting the Thai food industry to the economy and its future prospects in the international markets (Doctoral dissertation, 名古屋大学). n.p.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

พุทธชัย ว., สิงหปรีชา จ., & สิริศรีสกุลชัย จ. (2022). ผลกระทบจากนโยบายยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตรายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของครัวเรือนไทย (IMPACT OF THE CANCELLATION POLICY OF USING DANGEROUS CHEMICAL PESTICIDES ON THE ECONOMY AND HOUSEHOLD INCOME INEQUALITY IN THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(28, July-December), 137–150. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15050