การสังเคราะห์ภาพและแก่นสาระของชายรักชายที่ปรากฏในงานวิจัยในประเทศไทย : การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (SYNTHESIS OF IMAGES AND THEMES OF MSM THAT APPEAR IN RESEARCH WORK IN THAI SOCIETY: RESEARCH SYNTHESIS BY SYSTEMATIC REVIEW)

Authors

  • เบญจรงค์ ถิระผลิกะ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วัชรพล พุทธรักษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ภาพที่ปรากฏในงานวิจัย และแก่นสาระในการศึกษาชายรักชายในงานวิจัยในสังคมไทย ผ่านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวคิดของ Joanna Briggs Institute และการวิเคราะห์แก่นสาระของ Braun และ Clarke มาเป็นกรอบในการคัดเลือกและศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ซึ่งมีจำนวนกว่า 100 ชิ้น โดยมีเกณฑ์ในการคัดออกของเนื้อหาคือต้องไม่ใช่บทความที่ปรากฏเฉพาะบทคัดย่อ รวมทั้งต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ศึกษาในประเทศไทย หรือบริบทประเทศไทยเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า ภาพที่ปรากฏจากการสังเคราะห์ภาพที่ปรากฏในงานวิจัย คือ ภาพที่ปรากฏเชิงบวกที่หมายถึงการศึกษาจำนวนมากพยายามทำความเข้าใจชายรักชายว่าเป็นคนดีและเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง และแก่นสาระในวิทยานิพนธ์พบการสื่อสารเพื่อ “การต่อสู้” ร่วมกับ “ธำรงรักษา” ไปพร้อม ๆ กัน และ “การหลีกหนีสังคม” ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงการหนีจากการใช้พื้นที่ออฟไลน์เท่านั้น เพราะในปัจจุบันชายรักชายมักสื่อสารผ่านพื้นที่ออนไลน์มากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้เกณฑ์ประเภทการปรากฏตัวในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ มิติพื้นที่แบบเห็นหน้าเจอตัวกันจริง มิติพื้นที่ในสื่อดั้งเดิม และสุดท้ายมิติพื้นที่ออนไลน์ ซึ่งผลการศึกษาที่พบคล้ายคลึงกันคือการสื่อสารเพื่อต่อสู้ในฐานะบุคคลธรรมดา การพยายามธำรงรักษาความเป็นชายรักชายผ่านการสื่อสารระหว่างกัน และการพยายามหลีกหนีสังคมเนื่องจากสังคมรอบข้างยังไม่ยอมรับมากเท่าที่ควร จึงทำให้ต้องแสวงหาพื้นที่ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นชายรักชาย รวมทั้งการรวมตัวกันเป็นกลุ่มชายรักชายเพื่อนำเสนอสิ่งที่ชายรักชายต้องการ คำสำคัญ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  ชายรักชาย  สังคมไทย This article aims to synthesize the images that appear in the research and the theme of the study of MSM in academic work in Thai society. Data were analyzed using a systematic review of the Joanna Briggs Institute and the thematic analysis of Braun and Clarke. Researching information from an online journal management system and Thai thesis database, which is more than 100 cases, with the exclusion criteria is, must not be an article that appears only on abstracts. It must also be a research work in Thai or English that only studies Thailand or the context of Thai society. The study found that the images featured in the research are positive, meaning many studies were trying to understand MSM as a good man and human. And the theme of the thesis found that MSM communicates for “Fight”, “Maintaining”, and “Escape”. which is just an escape to take up offline space. In nowadays, MSM is more likely to contact through online space as social conditions change. Thus, the researchers analyzed the presence-type criteria in different areas such as On-ground, On-air, and On-line. But the results are similar: MSM uses communication to fight as an individual and maintain MSM through communicating with each other. Including trying to escape society because the surrounding is not as acceptable as it should be. As a result, MSM must seek different areas to present themselves and gather together as an MSM group to offer what they want. Keywords: Systematic Review, MSM, Thai Society

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชเนตตี ทินนาม, โกสุม โอมพรนุวัฒน์, และรัตนา ด้วยดี. (2563). ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ พ.ศ. 2564-2566. กรุงเทพมหานคร.

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2563). การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/แบบฟอร์ม กทพ.1/กทพ.2/กทพ.3/เอกสารที่เกี่ยวข้อง. สืบค้นจาก https://www.dop.go.th/download/news/hr/th1611038944-111_0.pdf

Thai Journals Online. (2019). เกี่ยวกับ THAIJO. สืบค้นจาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/index/index

เบญจรงค์ ถิระผลิกะ. (2561). การทบทวนความรู้ “ชายรับชาย” ในพื้นที่ของสื่อใหม่. วารสารศาสตร์, 11(3), 288-318.

ณภัค เสรีรักษ์. (2557). การก่อตัวของวิธีคิด “การร่วมเพศเพื่อการร่วมเพศ” ในสังคมไทย. วารสารชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(4), 49-66.

The Joanna Briggs Institute. (2017). Critical appraisal tools. Retrieved from http://joannabriggs.org/research/critical-appraisal-

tools.html

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in Psychology, 3(2), 77-101.

เบญจรงค์ ถิระผลิกะ. (2563). “ก้น” : การเปลี่ยนผ่านความเป็นชายผ่านมุมมองชายรักชาย ชายที่ใช้ทวิตเตอร์ในการแสวงหาความสัมพันธ์กับชายอื่น-กรณีศึกษาในทวิตเตอร์. วารสารสตรีนิยม, 7(1), 151-182.

ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง. (2557). การศึกษารูปแบบการบริโภคสื่อประเภทแอปพลิเคชันของกลุ่มผู้รับสารชายรักชาย: กรณีศึกษาแอพพลิเคชั่น "Grindr". ปริญญานิพนธ์ ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kevin Laddapong. (n.d.). พวกเราโดนไล่มาเล่นในนี้?: โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอารมณ์ในแอปพลิเคชันกลุ่ม "เกย์หมี". สืบค้นจาก https://www.shorturl.asia/VX82H

เพ็ญมาส กำเนิดโทน. (2528). การยอมรับของครูต่อนักเรียนเกย์: กรณีศึกษาข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน. ปริญญานิพนธ์ สม.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วีระยุทธ ปีสาลี. (2557). กรุงเทพฯ ยามราตรี. กรุงเทพฯ: มติชน.

Jackson, P. A. (1995). Dear uncle go: Male homosexuality in Thailand: Bua Luang Books.

บงกชมาศ เอกเอี่ยม. (2532). เกย์ : กระบวนการพัฒนาและธำรงเอกลักษณ์รักร่วมเพศ. ปริญญานิพนธ์ สส.ม. (สังคมสงเคราะห์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โชคชัย ปรีชาหาญ. (2540). วิถีชีวิตของชายรักร่วมเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา). พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

นิธิวัธน์ เตมะวัธนานนท์. (2557). การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศของอาจารย์ชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษา. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อนุสรณ์ ศรีแก้ว. (2534). ปัญหาสังคมในภาพยนตร์ของ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล. ปริญญานิพนธ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จตุพร บุญ-หลง. (2558). ชีวิตติดเบอร์ : ตัวตนและเพศวิถีของเกย์ "ควิง" ในเซานา M. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (สตรีศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชญาณัฐฏสัสร์ ซ่อนกลิ่น. (2556). วิถีชีวิตชายขายตัวในบาร์เกย์ย่านสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (พัฒนสังคมศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปาณิสรา มงคลวาที. (2550). การนำเสนอภาพกลุ่มชายรักชายในภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ. 2550. ปริญญานิพนธ์ ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สิรภพ แก้วมาก. (2556). การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย. ปริญญานิพนธ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง. (2553). เพศสภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทย. ปริญญานิพนธ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์. (2555). การสร้างตัวละครเพศที่สามในภาพยนตร์ไทย. ปริญญานิพนธ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เบญจรงค์ ถิระผลิกะ. (2559). ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์เนื้อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เรื่อง “รักแห่งสยาม” ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 28(1), 143-149.

เบญจรงค์ ถิระผลิกะ. (2559). ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์เนื้อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เรื่อง “รักแห่งสยาม” ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เรข์ณพัศ ภาสกรณ์. (2554). รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อนุชา พิมศักดิ์, และโสภี อุ่นทะยา. (2017). SOTUS พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง: การประกอบสร้างอัตลักษณ์เพศนอกกรอบ ในนวนิยายรักวัยรุ่นแนววาย. วารสารการบริหารปกครอง, 6(2), 174-193.

เบญจรงค์ ถิระผลิกะ. (2562). เมื่อสื่อพยายาม “ปรุง” เรื่องชายรักชายให้เป็นสินค้า. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 6(2), 95-104.

จเร สิงหโกวิน. (2560). ถอดผ้าขายร่างในละครสาววาย. ชุดสังคม-วัฒนธรรมร่วมสมัย ลำดับที่ 6 เมื่อร่างกลายเป็นเพศ อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน).

เบญจรงค์ ถิระผลิกะ. (2562). Gay OK Bangkok การเล่าเรื่องจริงของเพศนอกกลุ่มในวัฒนธรรมป๊อป. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(1), 410-425.

พจมาน มูลทรัพย์. (2551). เรื่องเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ : กรณีศึกษากลุ่ม "บลูสกาย โซไซตี้" ใน www.pantip.com. ปริญญานิพนธ์ อ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เนติ สุนทราวราวิทย์. (2553). การสร้างความหมายและตัวตน “เกย์” ในพื้นที่แห่งความจริงและพื้นที่ไซเบอร์. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อภิญญา เสียงสืบชาติ. (2552). การพัฒนาเว็บท่าสำหรับสังคมเกย์ชาวไทย. ปริญญานิพนธ์ (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รณภูมิ สามัคคีคารมย์, พิมพวัลย์ บุญมงคล, วชิรา จันทร์ทอง, ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์, และชยานันท์ มโนเกษมสุข. (2551). เพศวิถีในสื่อนิยม: บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชินวร ฟ้าดิษฐี. (2014). เว็บไซต์เกย์: พื้นที่สาธารณะสำหรับคนชายขอบ. Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University, 8(1), 81-101.

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์. (2558). วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558”. หน้า 29-41. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ณัฐวุฒิ ขาวคง. (2562). นัดยิ้ม : กระบวนการนัดหมายเพื่อมีเพศสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเกย์. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/

socanthkuofficial/posts/2314537005328362

Samakkeekarom, R., & Boonmongkon, P. (2011). Cyberspace, power structures, and gay sexual health: the sexuality of Thai men who have sex with men (MSM) in the Camfrog on-line web-cam chat rooms. n.p.

ปรเมศวร์ ตั้งสถาพร, และพัชรีพร หงษ์ทอง. (2020). กดซ้ำ กดซ้อน: บรรทัดฐานความรักเพศเดียวกันกับซีรีส์วาย. สืบค้นจาก https://bit.ly/3uj5Xdw

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

ถิระผลิกะ เ., ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล อ., & พุทธรักษา ว. (2022). การสังเคราะห์ภาพและแก่นสาระของชายรักชายที่ปรากฏในงานวิจัยในประเทศไทย : การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (SYNTHESIS OF IMAGES AND THEMES OF MSM THAT APPEAR IN RESEARCH WORK IN THAI SOCIETY: RESEARCH SYNTHESIS BY SYSTEMATIC REVIEW). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(28, July-December), 56–69. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15040