การรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม (PERCEPTION OF BENEFIT, ATTITUDE AND BEHAVIOR TO USING HELMET OF NURSING STUDENT, NAKHON PHANOM UNIVERSITY)

Authors

  • บรรจง พลไชย มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 207 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ของการใช้หมวกนิรภัย อยู่ในระดับมาก (Mean=3.73, S.D.=0.89) ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย อยู่ในระดับมาก (Mean=3.62, S.D.=0.84) และพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.16, S.D.=0.78)คำสำคัญ: พฤติกรรม การใช้หมวกนิรภัย ทัศนคติ หมวกนิรภัย นักศึกษาพยาบาล นครพนมThe purpose of this research was to study perception of benefit, attitude and behavior to using helmet of nursing student, Nakhon Phanom University. The sample consisted of 207 nursing students who were stratified random sampling selected from the first, second and third-year student, in academic year 2009. The research instrument was questionnaire and it was tested for content validity and reliability with Cronbach’s Alpha Coefficient = 0.88. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation.The results of the study revealed that the perception of benefit at the good level (Mean=3.73, S.D.=0.89), the attitude to using helmet was at the good level (Mean=3.62, S.D.=0.84) and the behavior to using helmet was at the moderate level (Mean=3.16, S.D.=0.78).Keywords: Behavior, Using Helmet, Attitude, Helmet, Nursing Student, Nakhon Phanom

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

บรรจง พลไชย, มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมNakhon Phanom College of Broromrajchonnee Nursing, Nakhon Phanom University.

Downloads

Published

2014-09-16