ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS AFFECTING MEN’S PURCHASING BEHAVIOR FOR SKIN CARE PRODUCT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA)

Authors

  • ลลิตา ขำแสง Srinakharinwirot University.
  • ณักษ์ กุลิสร์ Srinakharinwirot University.
  • สุพาดา ศิริกุตตา Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ชายในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบไคแสควร์ การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคุณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันผลการวิจัยพบว่า1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้มีอายุ 20-27 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,401-14,800 บาท2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชาย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านส่งเสริมการขาย โดยรวมมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับดี ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานขาย โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก3. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) ด้านบุคลิกภาพ และด้านภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชาย โดยรวมมีระดับความเป็นจริง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดเผย บุคลิภาพแบบเปิดรับสิ่งใหม่ และภาพลักษณ์ อยู่ในระดับดี และบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่มั่นคง อยู่ในระดับปานกลาง4. ปัจจัยด้านสังคม (ปัจจัยภายนอก) ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านครอบครัว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชาย มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับดี5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมใช้ครีมบำรุงผิวหน้า/ผิวกาย โดยประโยชน์หลักที่สำคัญ คือ เพื่อบำรุงผิวพรรณ ตราสินค้าที่นิยมใช้มากที่สุดคือ นีเวีย มีราคาซื้อสูงสุด 1,001.43 บาท/ชิ้น โดยมีค่าใช้จ่าย 2,214.89 บาท/ครั้ง ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประมาณ 4 ครั้ง/6 เดือน จะซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ใกล้หมดหรือหมด สิ่งสำคัญที่คำนึงถึงในการเลือกซื้อเป็นอันดับแรก คือ คุณภาพของสินค้า โดยซื้อที่เคาว์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า ได้รับข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในอนาคต อยู่ในระดับซื้อแน่นอน และแนวโน้มการแนะนำให้ผู้อื่นซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว อยู่ในระดับแนะนำคำสำคัญ: พฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชายThe objective of this research is to study factors affecting men’s purchasing behavior for skin care product in Bangkok Metropolitan area. The sample of this research are 400 men age 20 years old up who have purchased skin care product in Bangkok Metropolitan area. The questionnaire was used for data collection. The statistical methods used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, chi-square, multiple regression analysis and Pearson product moment correlation coefficient.The results of these findings can be revealed as follows:1. Mostly respondents are 20-27 years old, single, hold bachelor degree, work as company employee/employee and has average income bath 7,401-14,800 per month.2. Marketing mix have influenced purchase behavior of men's skincare products consist of overall product, price, place, promotion advertising, public relations and sales promotion are at good levels and overall promotion personal selling is at very good level.3. Psychological factors (Internal factors) in Personality and Image aspects have influenced on overall purchase behavior of men's skincare products are at good levels. For the aspects of Personality on Extraversion, Personality on Openness and Image are at good levels. Personality on Neuroticism is at moderate level.4. Social factors (External factors) in Reference group and Family have influenced on overall purchase behavior of men's skincare products are at good level.5. Most respondents used the facial nourishment/skincare, the main beneficial effect of the products is skin moisturizing, The most commonly used brand was NIVEA, have maximum price to purchase 1,001.43 Baht/piece, have expenditure 2,214.89 Baht/time, frequency to purchase about 4 times per 6 months, will purchase product when the existing product is running out. The important factor firstly in consideration on purchased is quality of product, purchased the product at cosmetic counter in the department store, receive information from television, trends to purchase skincare products in the future at certain level and trends in recommend other people purchase skincare products at the recommended level.Keywords: Purchasing Behavior, Skin care Product, Skin care Product for Men

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ลลิตา ขำแสง, Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณักษ์ กุลิสร์, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุพาดา ศิริกุตตา, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2011-12-16

How to Cite

ขำแสง ล., กุลิสร์ ณ., & ศิริกุตตา ส. (2011). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS AFFECTING MEN’S PURCHASING BEHAVIOR FOR SKIN CARE PRODUCT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(6, July-December), 89–104. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1837