การศึกษาผลการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Authors

  • เรณู รื่นยุทธ Bangkhuntiensuksa School.

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการสอนที่ใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย การดำเนินการทดลองใช้ระยะเวลาทั้งหมด 14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมเวลาในการทดสอบก่อนทำการทดลองและหลังทำการทดลอง จำนวน 2 ชั่วโมง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติจำนวน 4 แผน แบบบันทึกหลังสอน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินงานปฏิบัติ และแบบบันทึกการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยใช้สถิติทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01คำสำคัญ: ผลการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษThe objective of this research was to study the students’ English listening–speaking skills through task-based learning of students in primary 3 Bangkhuntiensuksa School, Bangkhuntien District, Bangkok. The subjects were 40 prathom 3 students by simple random sampling. The study lasted 14 weeks (2 hours a week plus 2 hours pretest and posttest). The One-Group Pretest-Posttest Design was used during the experiment. The instruments used in this study were four task-based learning lesson plans, the lesson plan observation form, the pre-test and post-test on English for listening–speaking skills, the task evaluation form, and the learning-log. The data were statistically analyzed by mean scores, percentage, standard deviation, and t-test for dependent samples. The results of this study revealed that the students’ English listening–speaking ability before and after the task-based learning experiment was significantly different at the level of 0.01.Keywords: Using the Task-Based Approach to Enhance Listening and Speaking Skills

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เรณู รื่นยุทธ, Bangkhuntiensuksa School.

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Downloads

Published

2011-05-01

How to Cite

รื่นยุทธ เ. (2011). การศึกษาผลการใช้กิจกรรมมุ่งงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 3(5), 91–101. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1437