การศึกษาผลลัพธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาธุรกิจที่ส่งผลงานเข้าประกวดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Authors

  • สุภาวดี ขุนทองจันทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • อภิชัย พันธเสน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • อารี วิบูลพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาผลลัพธ์จากการดำเนินธุรกิจตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 120 ราย ที่ส่งผลงานเข้าประกวดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงเหตุผลเป็นหลักและสถิติพื้นฐานค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยมีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ผลจากการวิจัยพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินธุรกิจแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีผลลัพธ์ดังนี้ (1) มีความสามารถในการปรับตัวและวิธีการปรับตัว (2) มีนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่สืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่น และ (3) มีความสามารถในการดำเนินงานด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่ยังคงคุณภาพในสินค้าหรือการบริการ สำหรับระดับความสำคัญของการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดคำสำคัญ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลลัพธ์ของการดำเนินธุรกิจThe aims of this research were (1) to study performance of small and medium sized enterprises (SMEs) in accordance with Sufficiency Economy Indicators and (2) to study the level of application of the Sufficiency Economy SME principals in these enterprises. The data was gathered from 120 SMEs, participating in the Sufficiency Economy Practice Contest organized by The Office of the Royal Development Projects Board to celebrate the King's 80th birthday. The instrument used in this research was a questionnaire. The percentages mean and standard deviations were calculated. The survey administration took one year. The results were as follows: The SMEs studied (1) adapted to change; (2) applied wisdom in production and (3) were able to operate at low costs and maintain quality of goods and services. for the most importance applying principles of Sufficiency Economy focus on honesty in the order operations.Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Small and Medium Sized Enterprises, Performance Business Operating

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุภาวดี ขุนทองจันทร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อภิชัย พันธเสน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อารี วิบูลพงศ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Downloads

Published

2011-04-28

How to Cite

ขุนทองจันทร์ ส., พันธเสน อ., & วิบูลพงศ์ อ. (2011). การศึกษาผลลัพธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาธุรกิจที่ส่งผลงานเข้าประกวดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 2(4), 111–121. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1419