ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี (BUNDIT-PATANASILPA INSTITUTE STUDENTS’ OPINIONS ON THE PARTICIPATION IN DRAMATIC AND MUSICAL ACTIVITIES)

Authors

  • นพคุณ สุดประเสริฐ Srinakharinwirot University.
  • สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4 ด้าน คือ ด้านการจัดดำเนินงานกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ด้านคุณค่าทางวิชาชีพนาฏศิลป์ ดนตรี ด้านคุณค่าทางศิลปะ และด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ จำแนกตามเพศ ชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 693 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร์ท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และ การทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ผลการวิจัยพบว่า1. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมและในแต่ละด้านว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน3. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดดำเนินงานกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.054. นักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิชาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.055. นักศึกษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ไม่แตกต่างกันคำสำคัญ: ความคิดเห็น นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กิจกรรม การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีThis study is aimed at studying and comparing student’s opinions on their the participation in 4 aspects of Bundit-Patanasilpa Institute’s Dramatic and Musical Activities in regard to management, professional value, artistic value and personality development classified by gender, educational levels, major fields of study and grade point average (GPA). The samples were 693 undergraduate students, studying in the 2nd–5th years of faculty of Arts Education and the Faculty of Music and Drama, Bundit-Patanasilpa Institute, in the first semester of the 2008 academic year. The instrument used for data collection was five-point Likert scale questionnaires. Arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Scheffe’s paired test were statistically used for data analysis.The research finding revealed that:1. Students perceived the participation in dramatic and musical activities in overall and each aspect at a highly appropriate level.2. No significant differences were found in the opinions of male and female students on the participation in Bundit-Patanasilpa Institute’s dramatic and musical activities in overall and each aspect.3. No significant differences were found in the opinions of students with different educational levels on the participation in Bundit-Patanasilpa Institute’s dramatic and musical activities in overall and each aspect, except in the aspect of dramatic and musical activity management which was significantly different at the 0.05 level.4. No significant differences were found in the opinions of students with different major fields on the participation in Bundit-Patanasilpa Institute’s dramatic and musical activities in overall and each aspect, except in the aspect of personality development which was significantly different at the 0.05 level.5. No significant differences were found in the opinions of the students with different grade point average (GPA) on the participation in Bundit-Patanasilpa Institute’s dramatic and musical activities in overall and each aspect.Keywords: Opinions on the Participation, Students, Bundit-patanasilpa institute, Activities, Dramatic and Musical

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

นพคุณ สุดประเสริฐ, Srinakharinwirot University.

สาขาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุวพร ตั้งสมวรพงษ์, Srinakharinwirot University.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2011-04-28

How to Cite

สุดประเสริฐ น., & ตั้งสมวรพงษ์ ส. (2011). ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี (BUNDIT-PATANASILPA INSTITUTE STUDENTS’ OPINIONS ON THE PARTICIPATION IN DRAMATIC AND MUSICAL ACTIVITIES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 2(4), 75–87. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1416