ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม (FACTORS AFFECTING ON COMMUNICATION PROBLEMS OF EMPLOYEES AT C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD IN OAMYAI DISTRICT, NAKORNPHATOM PROVINCE)

Authors

  • ฐานิตา มหากิจศิริ Srinakharinwirot University.
  • เวธนี กรีทอง Srinakharinwirot University.
  • พาสนา จุลรัตน์ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ทอุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ปัจจัยที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านส่วนตัว ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา บุคลิกภาพ ทัศนคติต่อการทำงาน และความรับผิดชอบในการทำงาน ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับสมาชิกในครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพในที่ทำงาน สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน และสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงานประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานบริษัทซีพาร์ทอุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน เป็นพนักงานชาย 75 คน และพนักงานหญิง 25 คน ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัท ซีพาร์ทอุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการศึกษา1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 มี 1 ปัจจัย ได้แก่ บุคลิกภาพ (X6)2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบในการทำงาน (X8) และสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับสมาชิกในครอบครัว (X9)3. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม มี 9 ปัจจัย ได้แก่ เพศ: ชาย (X1), เพศ: หญิง (X2), วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 3 (X3), วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6 (X4), วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (X5), ทัศนคติต่อการทำงาน (X7), ลักษณะทางกายภาพในที่ทำงาน (X10), สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน (X11), สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงาน (X12)4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี 3 ปัจจัย เรียงลำดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างระหว่างพนักงานกับสมาชิกในครอบครัว (X9), ทัศนคติต่อการทำงาน (X7), ความรับผิดชอบในการทำงาน (X8), ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปัญหาในการสื่อสารของพนักงาน ได้ร้อยละ 25.85. สมการพยากรณ์ปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่ Ŷ1 = 0.258 + 0.476X9 - 0.638X7 + 0.449X8 สมการพยากรณ์ปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ Z1 = 0.361X9 - 0.379 X7 + 0.312X8คำสำคัญ: การสื่อสาร ปัญหาการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงานThe purposes of this research were to study the communication problems of employees at C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD in Oamyai District, Nakornphatom Province The factors were devided into 3 dimensions, first of them was personal factor: gender, educational level, personality, attitude towards working and responsibility to working second of them was family factor: interpersonal relationship between the officials and their member of family and third of them was work environment factor: physical in work environment, interpersonal relationship between the officials and supervisor and interpersonal relationship between the officials and their peer groups.The 100 samples: 75 males and 25 females were the employees at C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD in Oamyai District, Nakornphatom Province. The instrument was a questionnaires of factors affecting on communication problems. The data was analysed by The Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.The results were as follows:1. There were significantly positive correlation between the communication problems of employees at C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD in Oamyai District, Nakornphatom Province and personality (X6) at 0.05 level.2. There were significantly positive correlation between the communication problems of employees at C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD in Oamyai District, Nakornphatom Province and 2 factors: responsibility to working (X8) and interpersonal relationship between the officials and their member of family (X9) at 0.01 level.3. There were no significantly correlation between the communication problems of employees at C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD in Oamyai District, Nakornphatom Province and 9 factors: gender: male (X1), gender: female (X2), educational level: matthayom suksa III (X3), educational level: matthayom suksa VI (X4), educational level: bachelor’s degree (X5), attitude towards working (X7), personality (X6) and physical learning environment (X11), physical in work environment (X10), interpersonal relationship between the officials and supervisor (X11) and interpersonal relationship between the officials and their peer groups (X12).4. There were 3 factors got significantly affecting on among the communication problems of employees at C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD in Oamyai District, Nakornphatom Province raking from the most affecter to the least affecter were, relationship between the officials and their member of family (X9), attitude towards working (X7), responsibility to working (X8) at 0.01 level. These 4 factors could predicted communication problems of employees at C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD in Oamyai District, Nakornphatom Province about percentage of 25.85. The predicted equation of communication problems of employees at C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD in Oamyai District, Nakornphatom Province at 0.01 level were as follows: 5.1 In terms of raw scores were: Ŷ1 = 0.258 + 0.476X9 - 0.638X7 + 0.449X8 5.2 In terms of standard scores were: Z1 = 0.361X9 - 0.379 X7 + 0.312X8Keywords: Communication, Communication problems, Relationship between the officials and their peer groups

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ฐานิตา มหากิจศิริ, Srinakharinwirot University.

จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวธนี กรีทอง, Srinakharinwirot University.

จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พาสนา จุลรัตน์, Srinakharinwirot University.

จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2011-04-28

How to Cite

มหากิจศิริ ฐ., กรีทอง เ., & จุลรัตน์ พ. (2011). ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของพนักงานบริษัทซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม (FACTORS AFFECTING ON COMMUNICATION PROBLEMS OF EMPLOYEES AT C.PARTS INDUSTRY CO.,LTD IN OAMYAI DISTRICT, NAKORNPHATOM PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(4, July-December), 61–74. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1415