ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทย (SERVICES MARKETING MIX FACTORS ON USING THAI TRADITIONAL MEDICINE SERVICE)

Authors

  • วัชรี มนัสสนิท วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.
  • จักรพันธ์ ชัยทัศน์ วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.
  • คณิตา เพ็ชรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทย และ 2. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้ารับบริการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้เข้ารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 365 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Significant Different (LSD) ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จำนวน 9 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการจัดการประสิทธิภาพและคุณภาพ และด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการเข้ารับบริการฯ ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการเข้ารับบริการฯ ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเข้ารับบริการฯ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้ารับบริการฯ พบว่า 1) ผู้เข้ารับบริการฯ ที่มีเพศต่างกันมีระดับการเข้ารับบริการฯ ในด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายแตกต่างกัน 2) ผู้เข้ารับบริการฯ ที่มีอายุต่างกันมีระดับการเข้ารับบริการฯ แตกต่างกันในทุกด้าน 3) ผู้เข้ารับบริการฯ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการเข้ารับบริการฯ แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4) ผู้เข้ารับบริการฯ ที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการเข้ารับบริการฯ แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นด้านบุคลากร 5) ผู้เข้ารับบริการฯ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีระดับการเข้ารับบริการฯ แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นช่องทางการจัดจำหน่าย และ 6) ผู้เข้ารับบริการฯที่มีสิทธิที่ใช้ในการเข้ารับบริการแตกต่างกันมีระดับการเข้ารับบริการฯแตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นด้านราคา ด้านการจัดการประสิทธิภาพและคุณภาพ และด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  ผู้เข้ารับบริการ  การแพทย์แผนไทยThe objectives of this research were 1. to study the services marketing mix factors affecting on Thai Traditional Medicine services using and 2. to compare the services marketing mix factors that affecting on Thai Traditional Medicine services using classified by individual factors. The sample used in this research were 365 patients of Thai Traditional Medicine Clinic at Chiangrai Prachanukroh hospital. The instrument was a questionnaire. Its result of the consistency index analysis from 3 experts was during 0.60 - 1.00 with the reliability of the whole questionnaire equal to 0.95. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation of the mean (S.D.), t-test, One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) and Least significant Difference (LSD). The results of 9 services marketing mix factors showed that process factor was affected on Thai Traditional Medicine services using in the highest level. In light of price, place, marketing communication, people, productivity and quality and customer relationship management factors were affected on Thai Traditional Medicine services using in high level. In aspect of physical environment and products factors were affected on Thai Traditional Medicine services using in medium level. In addition, the results of comparison services marketing mix factors that affecting on Thai Traditional Medicine services using classified by individual factors were found that 1) The different gender patients have different services using in product and place factors. 2) The different age patients have different services using in all factors. 3) The different educational patients have different services using in almost factors except prices and place factors. 4) The different occupation patients have different services using in almost factors except staff factor. 5) The different average monthly income patients have different services using in almost factors except place factor. And 6) The different privileged patients have different service using in almost factors except price, productivity and quality management and customer relationship management factors.Keywords: Services Marketing Mix Factors, Services Using, Thai Traditional Medicine

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วัชรี มนัสสนิท, วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงรายFaculty of Business Administration, Chiangrai College.

จักรพันธ์ ชัยทัศน์, วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงรายDepartment of Management, Faculty of Business Administration, Chiangrai College.

คณิตา เพ็ชรัตน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือDepartment of Applied Statistics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Downloads

Published

2021-06-30