บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND)

Authors

  • วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในบริบทของไทย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์ 1) ผู้ออกแบบพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม จำนวน 7 คน 2) ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ว่าจ้างผู้สูงอายุ จำนวน 23 คน และ 3) ผู้สูงอายุที่ทำงานในวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 258 คน ใน 15 จังหวัด ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ผู้วิจัยดำเนินการถอดความและวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์การเข้ารหัสผ่านกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังใช้ซอฟต์แวร์เชิงคุณภาพเพื่อจัดหมวดหมู่รหัสทั้งหมดที่เกิดจากข้อมูลดิบและการจัดข้อมูล โดยมีตัวแปรที่มีผลต่อบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ความมุ่งมั่นในตนเอง การเริ่มความสัมพันธ์ และการเพิ่มคุณค่าของงาน โดยจากผลการวิจัยเชิงสำรวจเหล่านี้ยังเผยให้เห็นกรอบแนวคิดใหม่ของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปิดมุมมองของผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะผู้สูงอายุในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในภารกิจขององค์การคำสำคัญ: วิสาหกิจเพื่อสังคม  การจ้างงาน  ผู้สูงอายุ  การส่งเสริมอาชีพThis research study explored the concept of the role of social enterprise in providing employment for the elderly in Thai context. It was a qualitatively designed study using the interview method. The interviews were conducted with 1) 7 participants those who made the social enterprise promotion act; 2) 23 social entrepreneurs those who employed the elderly, and 3) 258 elderly who were employed by these social enterprises in 15 areas from October, 2018 to March, 2019. The researcher transcribed and analyzed the interview data by applying a coding analysis which employed the process of qualitative research. This research study also used the qualitative software to categorize all the codes that emerged from the raw data and for data management. The major findings of the critical factors that affect the social enterprise role for elderly people in the eyes of stakeholders such as supportive environment, self-determining, rebuilding connections, and job enrichment. In addition, these exploratory findings revealed a new concept of the role of social enterprise. It also opens up the view of social entrepreneurs as employing more strategic thinking, thereby helping develop their elderly skills of being a strategic partner in their company’s mission.Keywords: Social Enterprise, Employment, Elderly, Occupational Promotion

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วสันต์ สกุลกิจกาญจน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒFaculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University.

ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒFaculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

สกุลกิจกาญจน์ ว., & เลิศกูลประหยัด ล. (2021). บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(25, January-June), 95–105. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13712