กระบวนการทางศาสนาคริสต์ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี: กรณีศึกษา มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ จังหวัดหนองบัวลำภู (CHRISTIAN PROCESS IN CARING OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS: A CASE STUDY OF PERPETUAL HELP FOUNDATION, NONG BUA LAM PHU PROVINCE)

Authors

  • วรวุฒิ เว้นบาป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทางศาสนาคริสต์ในการเยียวยาจิตใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีศึกษา มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ นักบวชชาย จำนวน 1 คน นักบวชหญิง จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน และผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย โดยพบว่า กระบวนการให้คำปรึกษาของมูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเริ่มจากกระบวนการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การดูแลทางด้านร่างกาย การห่วงใย เอาใจใส่และให้กำลังใจผู้ติดเชื้อ ยึดหลักการรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเอง การใช้หลักคำสอนทางศาสนาคริสต์ การสวดภาวนาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ การเป็นตัวอย่างที่ดีของนักบวชชาย/หญิง การประกอบพิธีต่าง ๆ ทางศาสนาคริสต์ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรงและภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ อยู่ในสังคมเผชิญสภาวะกดดันจากภายนอก และกลับมาช่วยงานและเป็นกำลังให้กับผู้ติดเชื้อคนอื่น ๆ และผู้ติดเชื้อมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำสำคัญ: ศาสนาคริสต์  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  กระบวนการเยียวยาจิตใจThe purpose of this research was to Christian process in caring of HIV of Perpetual Help Foundation, which was qualitative. Key informants included 1 male priests, 1 female priests, 3 staff, and 4 people living with HIV. The research methods consisted of in-depth interview, non-participating observation and focused group discussion. When the researcher used content analysis, it was found that the process of Perpetual Help Foundation covered both mind and body. Staring with the screening process to classify the degrees of physical and mental sickness of HIV infected patients, the operation stages included physical care, care and encouragement provision for the infected based on the principle of loving others as you love yourself, the use of Christian doctrine, praying for spiritual refuge, being good examples of male/female clergyman, and performances of various Christian ceremonies. With variety of processes, the infected got healthy and mental immunes, and ability to live strongly while facing external pressures. At last the infected could return to console and strengthen other infected people. They realized their own value and dignity and human beings.Keywords: Christian, Human Immunodeficiency Virus, Healing Process

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วรวุฒิ เว้นบาป, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

สาขาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Department of Vocational Education for Human Resource Development, Faculty of Education, Kasetsart University.

Downloads

Published

2021-06-30