ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี (MEANINGS REFLECTING BELIEFS IN AUSPICIOUSNESS ON CHINESE-NAMED SHOPS IN KANCHANABURI PROVINCE)

Authors

  • เบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาจีนในการตั้งชื่อร้านค้าในจังหวัดกาญจนบุรี และ 2) วิเคราะห์ความหมายที่สะท้อนความเชื่อที่เป็นสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตชุมชนของ 3 อำเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา ทั้งหมด 68 ร้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เขียนด้วยรูปแบบอักษร 楷书 (kǎishū ข่ายซู) ลักษณะการเรียงอักษรส่วนใหญ่จากขวาไปซ้าย จำนวนพยางค์ของป้ายร้านค้าที่พบมากที่สุด คือ 3 พยางค์ รูปแบบชื่อร้านค้าส่วนใหญ่ใช้ชื่อบุคคล เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบชื่อร้านค้าภาษาจีนและภาษาไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็นคำเดียวกันและมีความหมายเหมือนกัน โดยใช้วิธีการเขียนทับศัพท์ หรือใช้คำที่มีเสียงใกล้เคียงกัน หรือการแปลความหมาย 2) ชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรีมีหน่วยคำที่มีความหมายสะท้อนความเชื่อที่เป็นสิริมงคลทั้งหมด 53 หน่วยคำ เจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อร้านค้าที่มีความเป็นสิริมงคลต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถจัดกลุ่มความหมายได้ 8 กลุ่ม เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ กลุ่มความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จ กลุ่มความสุขและความสงบ กลุ่มทรัพย์สินและความมั่งคั่ง กลุ่มการเกิดและความยั่งยืนของชีวิต กลุ่มกิริยาและคุณลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มความเป็นใหญ่ กลุ่มลำดับและจำนวนคำสำคัญ: ป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีน  ความหมาย  จังหวัดกาญจนบุรีThis research aimed to 1) analyze characteristics of Chinese-named shops in Kanchanaburi province, and 2) study meanings that reflect beliefs in auspiciousness on Chinese-named shops in Kanchanaburi province. Data were collected by interviewing Chinese-Thai merchants from 68 shops in 3 districts: Mueang Kanchanaburi District, Tha Muang District and Tha Maka District. Data were analyzed using frequency and percentage. The results were as follows; 1) Characteristics of Chinese-named shops in Kanchanaburi province were mainly written in 楷书 (kǎishū Kaishu). Most styles were arranged from right to left. The most common syllables in store signs were 3 syllables. Person names were mostly found in the shop names. When analyzing Chinese and Thai store names, it was found that most of them were the same word and had the same meaning using transliteration, similarity of sound or translation. 2) There were 53 words reflecting beliefs in auspiciousness in Chinese trade names. The merchants paid much attention to naming auspicious shops to their business. Characteristics of naming auspicious shops could be categorized into 8 groups. Prosperity and success was focused at the highest level, followed by happiness and peacefulness, birth and life sustainability, verb and adjective, ethnicity, authority, and sequence and number.Keywords: Chinese-Named Shops, Meaning, Kanchanaburi Province

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University.

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

พิเศษสกุลวงศ์ เ. (2021). ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี (MEANINGS REFLECTING BELIEFS IN AUSPICIOUSNESS ON CHINESE-NAMED SHOPS IN KANCHANABURI PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(25, January-June), 61–72. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13709