การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (A SYNTHESIS RESEARCH OF TEACHER’S LEARNING MANAGEMENT, PATUMWAN DEMONSTRATION SCHOOL, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY)

Authors

  • คณาภรณ์ รัศมีมารีย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • ศิริลักษณ์ คงมนต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • พงศกร ธรรมบุศย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • อุมาภรณ์ รอดมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรที่ศึกษา ประเภทของการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลการวิจัย และสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 2) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้/นวัตกรรมจากผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กลุ่มตัวอย่างเป็นงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2553-2561 จำนวน 25 เรื่อง ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง การสังเคราะห์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละผลการสังเคราะห์วิจัย สรุปได้ ดังนี้1. ผลการสังเคราะห์วิธีดำเนินการวิจัยพบว่า มีการเก็บข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด (96%) การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบกลุ่มมากที่สุด (48%) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มากที่สุดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (32%) เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยมากที่สุดคือวิชาวิทยาศาสตร์ (28%) ใช้ระเบียบวิจัยเชิงทดลองมากที่สุด (76%) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนการสอนและชุดกิจกรรม งานวิจัยส่วนใหญ่มีตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร แบบแผนการวิจัยในงานวิจัยที่นำมาใช้มากที่สุด คือ Randomized One Group Pretest-Posttest Design (68%) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในงานวิจัยที่ใช้มากที่สุด คือ ความเที่ยงตรง (80%) งานวิจัยทุกเรื่องมีการวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน สรุปผลตามสมมติฐานการวิจัย ข้อความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทุกเรื่องสามารถนําไปใช้ได้จริง สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ คือ ค่าเฉลี่ย (88%) และค่า t-test (60%)2. ด้านองค์ความรู้/นวัตกรรมของงานวิจัยพบว่า งานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ จะเป็นชุดกิจกรรม ชุดการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะ ชุดปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เช่น แนวคิด CISST การจัดการเรียนรู้แบบ 5E การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางการจัดกิจกรรม 4WP Model การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายการประเมินผลจัดการเรียนรู้ของอาจารย์มีการใช้แบบทดสอบ และแบบประเมินทักษะด้านต่าง ๆ ช่วยในการเก็บข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ สูงขึ้น นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากกิจกรรมทัศนศิลป์ตามแนวคิด CISST ในด้านความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว ช่วยในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนและอาชีพ พฤติกรรมการทำงานกลุ่มในการทำกิจกรรม 4WP Model ดีขึ้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธี 360 องศา ช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ3. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยจะเป็นการนำไปใช้ในการเรียนการสอนหรือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่งานวิจัย จำนวน 9 เรื่อง ในการประชุมนำเสนองานวิจัยหรือการลงวารสาร เช่น การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5 วารสารวิจัยรำไพพรรณี วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารบรรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ Review of Integrative Business and Economics Researchคำสำคัญ: การสังเคราะห์  งานวิจัย  การจัดการเรียนรู้The purposes of this research were to (1) synthesize the research methods consisting of the population studied, types of research, research tools, research results and statistics for data analysis. (2) synthesize knowledge Innovation from teacher's learning management of Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University. Sample of this research was twenty-fifth research about teacher's learning management of Patumwan Demonstration School, SrinakharinwirotUniversity which were completed in the academic year 2010-2018. They were selected purposive sampling techniqe. The synthesis used content analysis techniques. The statistical analysis were reported in percentage.The results of the research synthesis were concluded as follows.1) The synthesis of research methodology showed that the most of research was collected from the samples (96%). The cluster random sampling was mostly used (48%). Most of samples were used mathayomsuksa 3 students (32%). Science had mostly researched (28%). Most of the types of research were experimental research (76%). The research tool was lesson plan, learning and activity packages. Most of them had one independent variable and one dependent variable. The research models were used Randomized One Group Pretest - Posttest Design (68%). The instrument quality was used validity (80%). All researches had analyzed students' characteristics. The conclusions of the research were summarized on hypothesis. Results of the research were used truly. The data was mostly analyzed by mean (88%) and t – test (60%). 2) the knowledge innovation of the research was found that teacher's learning management used learning and activity packages, skill packages, experiment packages and lesson plan. They used learning management methods such as CISST concepts, 5E model, flipped classroom method, 4WP model, active learning that were variety of learning management. Learning management evaluation used tests and various skills assessment forms. Learning achievement and various behaviors was higher. Students were able to reflect the theory of CISST in creative thinking. The guided activities were used for students in their choice of study plan and profession the working behavior after using the 4WP format was good. Learning achievement evaluation of 360-degree helped the assessment to be effective.3) The research results used in teaching and learning, guided for learning and teaching in various subjects. In addition, 9 research had been disseminated in research conferences or journals such as The 5th STOU Graduate Research Conference, Rajabhat Rambhai Barni Research Journal, Journal of Educationl Faculty of Education, Srinakharinwirot University, Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences) and Review of Integrative Business and Economics Research.Keywords: Synthesis, Research, Learning Management

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

คณาภรณ์ รัศมีมารีย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันPatumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University.

ศิริลักษณ์ คงมนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันPatumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University.

พงศกร ธรรมบุศย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันPatumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University.

อุมาภรณ์ รอดมณี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันPatumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

รัศมีมารีย์ ค., คงมนต์ ศ., ธรรมบุศย์ พ., & รอดมณี อ. (2021). การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (A SYNTHESIS RESEARCH OF TEACHER’S LEARNING MANAGEMENT, PATUMWAN DEMONSTRATION SCHOOL, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 13(25), 1–14. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13704