การศึกษาและสร้างสรรค์ฮูปแต้มภาพพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่ในสิมนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรูปแบบศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (A STUDY AND CREAT A PICTURE OF BUDDHISM IN SIM THE CITY OF VIENTIANE, LAO IN IMPRESSIONISM FORM)

Authors

  • สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาฮูปแต้มภาพพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่ในสิมนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์คำสุข แก้วมิ่งเมือง ศิลปินแห่งชาติลาว ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างผลงานที่สร้างสรรค์นำมาวิเคราะห์ จำนวน 4 ภาพ ได้แก่ ภาพ “สงคราม” ภาพ “ศิลปวัฒนธรรมลาว” ภาพ “เรื่องพระเวสสันดร” และภาพ “หญิงสาวกับดอกกุหลาบ” พบว่า ผลงานในภาพ “สงคราม” ศิลปินได้ใช้ประสบการณ์อันสำคัญในชีวิตของตนนำมาสร้างสรรค์ผลงาน ดังคำกล่าวว่า “ข่อยใดยาก ชาวหนุ่มบุก ข่อยใดทุก ชาวหนุ่มผด ข่อยใดประเทศชาติต้องการ ชาวหนุ่มเสียสละ” ภาพ “พระเวสสันดร” ได้รับโอกาสจากพระมหาผ่อง สะมะเลิก วัดองตื้อ แต้มฮูปจากที่พระอาจารย์เป็นผู้เล่า การสร้างสรรค์ฮูปแต้มโดยเฉลี่ยมีประมาณ 10 รูปต่อเดือน รวมฮูปแต้มประมาณกว่า 2,000 ผลงาน เคยไปแต้มภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา การสร้างสรรค์งานของผู้วิจัยพบว่า ช่างเขียนชาวลาวนั้นได้นำต้นแบบภาพเขียนมาจากประเทศไทย ซึ่งเป็นภาพเขียนของพระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกของกรมศิลปากร ภาพต้นแบบของห้าง ส.ธรรมภักดี ภาพต้นแบบที่ช่างชาวลาวได้นำไปวาดในสิมต่าง ๆ ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ เรื่อง พระเวสสันดรและภาพพุทธประวัติ ผู้วิจัยได้แสดงออกทางศิลปะในรูปแบบศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสม์เพื่อให้ผลงานมีลักษณะร่วมสมัยให้เยาวชนหันมาสนใจในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นคำสำคัญ: ภาพพุทธศาสนา  เอ็กเพรสชั่นนิสม์  นครหลวงเวียงจันทน์The research aims to study the paintings depicting the stories of the Lord Buddha displayed in ‘Sim’ the ordination hall in Laos Buddhist temples, Vientiane, Lao PDR and the works created by Kamsook Kaewmingmuang, Lao National artist.  The sampling group in this study comprises 4 painting: “War”, “Laos Arts and Culture”, “Vessantara”, and “Woman and Rose”. The researcher studied the paintings as a means to explore motivation to create his works. The painting reflects Laos ideology that moved young people to sacrifice their lives and spirits towards nation-building. However, the painting of “Vessantara” was created according to the stories of the Lord Buddha told by Maha Phong Samalerk, the monk of Ongtue Temple who assigned him to paint, despite the fact that he did not directly study Laos patterns. Kamsook averagely painted 10 paintings a month. His paintings are altogether 2,000 pieces excluding some he did in the United States. The researcher, therefore, artistically created the expressionism of the paintings. The researcher expects that the expressionism of the paintings can attract the new generation and convince them to be interested in Buddhism.Keywords: Picture of Buddhism, Impressionism, Vientiane

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒFaculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2021-06-29

How to Cite

ทิมวัฒนบรรเทิง ส. (2021). การศึกษาและสร้างสรรค์ฮูปแต้มภาพพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่ในสิมนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรูปแบบศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (A STUDY AND CREAT A PICTURE OF BUDDHISM IN SIM THE CITY OF VIENTIANE, LAO IN IMPRESSIONISM FORM). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 12(24), 113–125. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13678