Return to Article Details การศึกษาและสร้างสรรค์ฮูปแต้มภาพพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่ในสิมนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรูปแบบศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสม์ (A STUDY AND CREAT A PICTURE OF BUDDHISM IN SIM THE CITY OF VIENTIANE, LAO IN IMPRESSIONISM FORM) Download Download PDF