คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในกลุ่มนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE THAI THIN IDEAL INTERNALIZATION QUESTIONNAIRE IN FEMALE HIGH-SCHOOL STUDENTS)

Authors

  • สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University.
  • มนตรี อินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University.
  • มนทกานต์ เมฆรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University.
  • กษศรณ์ นุชประสพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University.

Abstract

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในกลุ่มนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสอบถามถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมผู้วิจัย จำนวนทั้งหมด 21 ข้อ โดยประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมจากครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสื่อ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,372 คน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน จากนั้นจึงดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ส่วนด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบสอดคล้องภายในด้วยการหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α) และค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจำลองการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X = 1136.469; p < 0.01, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.045, CFI = 0.917 และ TLI = 0.905) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามรูปแบบการรับประทานอาหารมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่ดี นอกจากนี้พบว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง (Cronbach’s α = 0.841-0.937, Construct Reliability = 0.885 – 0.962) ผลการศึกษาสนับสนุนว่าแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมเป็นแบบวัดที่มีคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาที่เหมาะในการวัดการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมสำหรับนักเรียนมัธยมปลายหญิง ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิจัยและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมวัยรุ่นหญิงต่อไปคำสำคัญ: นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  วัยรุ่นหญิง  แบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอม  ความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่นThe objectives of the study were to develop and to evaluate the psychometric properties of the Thai Thin Ideal Internalization Questionnaire in female high-school students. The Thai Thin Ideal Internalization Questionnaire in (T-TIIQ), developed by the authors, total 21 items consists of 3 subscales; namely, Thin Ideal Internalization from family, peer, and media. The participants in this study were 1,372 female high-school students in Chiang Mai. For validity, the content validity was reviewed by 6 experts. Subsequently, confirmatory factor analysis was performed to examine construct validity. For reliability, Cronbach’s α reliability and construct reliability were conducted for evaluating the internal consistency. The confirmatory factor analysis revealed that the 3-factor model of the T-TIIQ had good fit with empirical data (X = 1136.469; p < 0.01, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.045, CFI = 0.917 and TLI = 0.905), which demonstrated good construct validity. In addition, the T-TIIQ showed good reliability (Cronbach’s α = 0.841-0.937, and construct reliability = 0.885-0.962). These findings indicate the T-TIIQ as a psychometrically sound measure of eating for female high-school students. Thus, the T-TIIQ can be useful instrument for assessing Thin Ideal Internalization for mental health and female adolescent behavioral research and practice among female high school students.Keywords: Female High-School Students, Female Adolescent, The Thai Thin Ideal Internalization Questionnaire (T-TIIQ), Validity, Reliability

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University.

ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Department of Psychology, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University.

มนตรี อินตา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University.

ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Department of Psychology, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University.

มนทกานต์ เมฆรา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University.

ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Department of Psychology, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University.

กษศรณ์ นุชประสพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University.

สาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครDiscipline of Psychology, College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University.

Downloads

Published

2019-01-10