Vol. 5 No. 1 (2010): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เมษายน 2553 - กันยายน 2553

วัตถุประสงค์ ::  1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ละนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
Published: 2013-01-31