รูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

Authors

  • อภิสิทธิ์ รอดบำเรอ

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 2) สร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 และ3) เพื่อประเมินความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของรูปแบบการบริหารระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีขั้นตอนการวิจัย  3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 48  โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 โดยนำข้อมูลจาก ขั้นตอนที่ 1 มายก ร่าง รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน และ 3)ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปใช้โดยผู้ใช้รูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานนักเรียน โรงเรียนละ1 คน รวม 288 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหา การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการปฏิบัติในระดับมากและมีปัญหาในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนที่ 2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหาร ส่วนที่ 4 การพัฒนารูปแบบ 3) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการประเมินรูปแบบด้านความเป็นไปได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คำสำคัญ รูปแบบการบริหาร  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

Downloads

How to Cite

รอดบำเรอ อ. (2016). รูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7939