รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

Authors

  • วิลัยพร พิทักษา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 6 2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 30 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน  2) สร้างและตรวจสอบ รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน ศึกษาโดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน และ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในสถานศึกษาโดยผู้ใช้รูปแบบ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร และครู จาก 30 โรงเรียน โรงเรียนละ10 คน รวม 300 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพและปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม สภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปฏิบัติในระดับมาก  และมีปัญหาในระดับมาก 2. รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  ได้แก่ 1. ขอบข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กระบวน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในสถานศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากคำสำคัญ : รูปแบบการบริหาร  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Downloads

How to Cite

พิทักษา ว. (2016). รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7938