การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุก

Authors

  • สุกัญญา สุพรรณรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนา บทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนเชิงรุก 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนเชิงรุก 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุกระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  หน่วยพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียน รู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวนนักเรียน 47 คน ในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) บทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นนวัตกรรมทางการ ศึกษาที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้น จำนวน 5 เรื่อง มีค่าประสิทธิภาพ  83.11/81.28 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุกโดยใช้วิธีการของ กูดแมน เฟลทเชอร์ และชไนเดอร์ โดยดัชนีประสิทธิผลที่ใช้ได้ มีค่า 0.5 ขึ้นไป 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20ข้อ โดยมีค่าความยากง่ายระหว่าง .25 ถึง .79 ค่าอำนาจจำแนกมีค่า .20  ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 4 ) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุก จำนวน 17 ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง  0.5 ขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงาน แสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่  4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุกที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.11/81.28 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  คือ  80 / 80 2) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุกมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .50833) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุก อยู่ในระดับมากที่สุด = 4.55, S.D. = 0.54. คำสำคัญ : บทเรียนสำเร็จรูป  หน่วย พลังงานแสง 

Downloads

How to Cite

สุพรรณรัตน์ ส. (2016). การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วย พลังงานแสง กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนเชิงรุก. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7934