ผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อคำนวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT

Authors

  • ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อคำนวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CMP/PERT 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการฯ 3) ศึกษาความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการฯ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกปฏิบัติ การเพื่อคำนวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา การวิเคราะห์ ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อคำนวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CMP/PERT มีประสิทธิภาพ 80.83/81.67 โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการฯ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการฯ อยู่ในระดับมาก คำสำคัญ : ชุดฝึกปฏิบัติการ  ซีพีเอ็ม/เพิร์ต

Downloads

How to Cite

เลี้ยงพานิชย์ ศ. (2016). ผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อคำนวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7932