รูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Authors

  • ศราวุธ คำแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3) ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 213 คน จากการสุ่มโดยใช้ตาราง  เครซี่ และ มอแกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ และ 3) แบบประเมินรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าส่วนเบี่ยงเบนคลอไทล์ผลการวิจัยพบว่า 1. การศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านนำองค์การ 2) ด้านการวางแผนเขิงกลยุทธ์ 3) ด้านการมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน 4) ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) ด้าน มุ่งเน้นบุคลากร 6) ด้านการจัดกระบวนการ และ 7) ด้านผลลัพธ์ 2. ผลการพัฒนารูปแบบ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 17 คน ด้วยเทคนิค เดลฟายจำนวน 3 รอบ โดยหาค่ามัธยฐานและพิสัย คลอไทล์ รายข้อมีค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 4.00-5.00 ทุกข้อ และพิสัยระหว่างคลอไทล์อยู่ระหว่าง 0-1 3. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม ระบบคุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล

Downloads

How to Cite

คำแก้ว ศ. (2016). รูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7931