ผลของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

Authors

  • มณีภรณ์ ทฤษณาวดี
  • จำนง สดคมขำ
  • ศิริลักษณ์ คงมนต์
  • ณัฐิกา ลี้สกุล

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพยายามและความอดทน ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความมีวินัย และด้านจิตสำนึกสาธารณะโดยแต่ละข้อมีอำนาจจำแนกระหว่าง 2.100 ถึง 5.682 และในแต่ละด้านมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.617 ถึง 0.819 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.908 ส่วนแผนการจัดการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 6  กิจกรรม ได้แก่ วันแรกพบ  ปฐมนิเทศ  การประชุมอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 1 การประชุมอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 2 การประชุมอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 3 และปัจฉิมนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิติทดสอบ t (t-test dependent samples) ผลการวิจัย  พบว่า 1. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณธรรมและจริยธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพยายามและความอดทนอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย และด้านจิตสำนึกสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่สุด 2. นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณธรรมและจริยธรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความพยายามและความอดทนอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความซื่อสัตย์  ด้านความมีวินัย และด้านจิตสำนึกสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่สุด 3. การเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรมและจริยธรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความพยายามและความอดทน ที่มีคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรมและจริยธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ คำสำคัญ : คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิต การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Downloads

How to Cite

ทฤษณาวดี ม., สดคมขำ จ., คงมนต์ ศ., & ลี้สกุล ณ. (2016). ผลของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7929