การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Authors

  • ภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 3) เพื่อสร้างปกติวิสัยสำหรับ การแปลความหมาย คะแนนจากแบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย และ 4) เพื่อสร้างคู่มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดมีจำนวน 322 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดมีจำนวน 510 คน เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน แบบวัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยข้อคำถาม 32 ข้อ มีลักษณะเป็นข้อคำถามเชิงสถานการณ์ แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แต่ละตัวเลือกเป็นรูปภาพ โดยมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว การให้คะแนนเป็นแบบ 0 1 โดยหากเลือกตอบข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน เลือกตอบข้อที่ผิดให้ 0 คะแนน แบบวัดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) ความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 2) การเห็นคุณค่า และดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว 3) การมีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และ 4) รักความเป็นไทย ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ ดังนี้ 1) ข้อคำถามมีความตรงตามเนื้อหา โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 2) ข้อคำถามมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.2–0.72 3) โครงสร้างของแบบวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4)ค่าความเที่ยงของแบบวัดในแต่ละองค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 0.77 0.81 0.88 และ 0.85 ตามลำดับ และค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.94 5) เกณฑ์ปกติสำหรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัดในรูปของคะแนนมาตรฐานทีปกติในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในช่วง T21-T59,T19-T58,T19-T56 และ T19-T57 ตามลำดับ และคะแนนรวมทั้งฉบับมี ค่า T23–T64 6) คู่มือการใช้แบบวัดที่สร้างขึ้น อ่านเข้าใจง่าย และสะดวกในการนำไปใช้คำสำคัญ : แบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

Downloads

How to Cite

อิสสระพงศ์เผ่า ภ. (2016). การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7928