การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา

Authors

  • พีระพงษ์ สิทธิอมร

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และอาชีพ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเครซี่ และ มอร์แกน จำนวน 361 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (one-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนคราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับน้อย ทั้ง 4 ด้านเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามลำดับ 2. ผู้ปกครองนักเรียนของเทศบาล จังหวัดนครราชสีมาที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลโดยรวมไม่แตกต่างกันทุกด้านโดยสรุปเห็นว่าควรจัดทำแผนพัฒนาเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพ และรายได้ให้กับผู้ปกครองครบวงจรตั้งแต่ผลิต และแหล่งขายสินค้า และเทศบาลควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเองโดยการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน ตั้งแต่ในระดับชุมชน คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม พัฒนาการศึกษา โรงเรียนเทศบาล

Downloads

How to Cite

สิทธิอมร พ. (2016). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7927