การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็น สำหรับการเรียนในรายวิชาหลักสูตรและการสอน

Authors

  • พงศธร มหาวิจิตร

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการเรียนรายวิชาหลักสูตรและการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาพัฒนาการด้านความรู้ พื้นฐานหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชากรเป้าหมายของงานวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตปริญญาตรีภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01162211 หลักสูตรและการสอน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการเรียนในรายวิชาหลักสูตรและการสอน มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2) แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานจำเป็นก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การทดสอบที (t-test) แบบ Dependent sample และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เมื่อนำไปทดลอง ใช้แล้ว นิสิตมีพัฒนาการด้านความรู้พื้นฐานจำเป็นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คำสำคัญ : ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ความรู้พื้นฐานจำเป็น  หลักสูตรและการสอน

Downloads

How to Cite

มหาวิจิตร พ. (2016). การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็น สำหรับการเรียนในรายวิชาหลักสูตรและการสอน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7926