การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

Authors

  • นิรุทธิ์ พิกุลเทพ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูที่มีสถานภาพต่างกันทางด้านเพศ ตำแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการให้ได้มาซึ่งบุคคล (2) ด้านการธำรงรักษาบุคคล (3) ด้านการพัฒนาบุคคล และ (4) ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ข้อคำถามสภาพการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 36 ข้อสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t test แบบ Independent Samplesการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variances) แบบจำแนกทางเดียว (one-way ANOVA)และทดสอบรายคู่ของเชฟเฟ (Scheffe’s test)ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ครูมีการรับรู้เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้ได้มาซึ่งบุคคล ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน ด้านการพัฒนาบุคคล และด้านการธำรงรักษาบุคคล2. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่าครูมีการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 คิดเห็นว่าระดับปัญหาอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการธำรงรักษาบุคคลด้านการพัฒนาบุคคล ด้านการให้บุคคลพ้นจากงาน และด้านการให้ได้มาซึ่งบุคคล 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูที่มีสถานภาพต่างกันทางด้านเพศ ตำแหน่งทางวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าครูมีการรับรู้เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน คำสำคัญ : สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครู

Downloads

How to Cite

พิกุลเทพ น. (2016). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7923