การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย

Authors

  • วราลี ถนอมชาติ
  • เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์

Keywords:

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  , กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  , การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัยในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2) เปรียบเทียบความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.3) ศึกษาความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูปฐมวัย จำนวน 15 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 1) ทำการสอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 3) ทำการสอนเด็กอายุ 5-6 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติร้อยละ (%) การหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีทั้งหมด 3 ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพชุดที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และชุดที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ซึ่งแต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้/ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนและมีค่าประสิทธิภาพ 81.56/85.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 2.1 หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูปฐมวัยมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2 หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูปฐมวัยมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.3 ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.55)  (S.D. = 0.59)

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

ถนอมชาติ ว., & ศิริสุนทรไพบูลย์ เ. (2023). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14165