การจัดการเรียนรู้โดยใช้การบ้านออนไลน์ในรายวิชาเคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน การบ้านออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Authors

  • เจษฎา ราษฎร์นิยม
  • สุทธิพงศ์ บุญผดุง
  • ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบ้านออนไลน์ 2) ศึกษาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยการบ้านออนไลน์กับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยการบ้านออนไลน์กับเกรดของรายวิชาและ 3) ศึกษาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ของบทเรียนเรื่องการเขียนลูกศรแสดงการเคลื่อนของอิเล็กตรอนในกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐานกับ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ของบทอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ได้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเคมีอินทรีย์ ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์และการบ้านออนไลน์ประจำบทเรียน ข้อมูลถูกวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) ค่าความก้าวหน้าทางการเรียน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบ้านออนไลน์ในทุกบทเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) คะแนนเฉลี่ยการบ้านออนไลน์กับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.733) และคะแนนเฉลี่ยการบ้านออนไลน์กับเกรดของรายวิชามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.761) และ 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ของบทเรียนเรื่องการเขียนลูกศรแสดงการเคลื่อนของอิเล็กตรอนในกลไก        การเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐานกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ในบทอื่น ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ระหว่าง 0.364–0.649 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ : การบ้านออนไลน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เคมีอินทรีย์ สหสัมพันธ์ ABSTRACT The purposes of this research were: 1) to compare pre-service science teachers’ learning achievement in organic chemistry course before and after using learning management based on online homework. 2) to in vestigate the correlation between the average online homework scores and the average post-test scores and the correlation between the average online homework scores and the final course grade, and 3) to investigate the correlation between the post-test scoreson the chapter about curved-arrow form alismdrawing to show electron movement for basic organic reaction mechanisms and the consecutive chapters’ post-test scores. The samples of this research were 50pre-service science teachers who enrolled in organic chemistry course in 2018 academic year at Suan Sunandha Rajabhat University. These students were purposively selected. The research instruments consisted of an organic chemistry achievement test and online homework of each chapter. The data were statistically analyzedby means, standard deviation, t-test for dependent samples, normalized gain and Pearson correlation coefficients analysis. The results of this study revealed as follows: 1)the pre-service science teachers’ post-test scores in organic chemistry course after using learning management based on online homework were significantly higher than theirpre-test scores at the .01 level, 2) their average online homework scores were statistically significant and positively correlated to the average post-test scores at .05 level (r = 0.733) and the average online homework scores were statistically significant and positively correlated to final course grade at .05 level(r = 0.761), and 3) the post-test scores on the chapter about curved-arrow formalism drawing to show electron movement for basic organic reaction mechanisms were statistically significant and positively correlated to the consecutive chapters’ post-test scores, ranging in value from 0.364to 0.649at .05 level. Keywords: Online Homework, Learning Achievement, Organic Chemistry, Correlation

Downloads

How to Cite

ราษฎร์นิยม เ., บุญผดุง ส., & อุนนะนันทน์ ธ. (2019). การจัดการเรียนรู้โดยใช้การบ้านออนไลน์ในรายวิชาเคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน การบ้านออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12155